Hevitra #4: Mitokona amin’ny Hery Amin’Andriamanitra

I. Fampidirana

Ny tantaran’i Deboraha ao amin’ny Mpitsara 4-5 dia manome ohatra mafy mikasika ny fahazoan’Andriamanitra tanteraka. Deboraha dia toa tsy mpanapaka ratsy – vehivavy Israeliety tsotra, notendren’Andriamanitra hampitsara sy hitondra an’i Isiraely tamin’ny fotoana voalohany. Nijanona tamin’ny fanapahana avy amin’ny Kanana tamin’ny fotoana efa 20 taona mialoha ny nipoahan’i Deboraha ho mpamonjy voatendry Andriamanitra.

Raha dinihina ao amin’ny olombelona, tsy nahazoan’i Deboraha ny fahaizana tsy misy toy izany hahafaty ny fahavalon’i Isiraely. Kanefa Andriamanitra dia nanampy azy an-takona, nefaingan’ny Fanahiny miasa amin’ny fiainana tanterahina. Nandritra ny fotoanany, Deboraha dia nahavita izay tsy azo atao amin’ny finoana amin’ny tenin’Andriamanitra sy hery.

Ny fiainan’i Deboraha dia manome hevitra ara-panahy lehibe – ny fandresena dia miaraka amin’Andriamanitra, fa tsy amin’ny fahaizana olombelona. Ny ohatrany dia manatanteraka antsika mba hanaja ny tsy fahaizan-tsika ary hitokona tanteraka amin’Andriamanitra mba hiasa aminay. Raha mandeha amin’ny fifandraisana akaiky amin’i Kristy sy ny fahamarinan-toetra tanteraka amin’ny antso azy, tsy misy fetra ny zavatra azo vitainy amin’ny fitoerana tsotra.

Raha jereo ny fitondran’i Deboraha, hahita modely amin’ny fahalemana, fahamarinan-toetra sy fitokonana ankizy amin’ny hery hampandrosoan’Andriamanitra isika. Maneho antsika Deboraha hahatonga ny sainantsika ao amin’ny fanapahan’Andriamanitra Voantsoa, fa tsy ao amin’ny tsy fahaizana olombelona. Amin’ny tantarany tsara tarehy, dia tsindrimandry isika fa ny tsy fahaizan-tsika dia manome f opportunity ho an’ny hery amin’Andriamanitra mba hanatsarana. Aoka isika hiantso azy amin’ny finoana amin’ny Izy irery afaka.

II. Deborah’s Background

“Aho, Deborah, nanorina ho renin’i Israel.” (Mpitsara 5:7)

Na dia vehivavy tsotra Israeliety aza, nifidy an’i Deborah Andriamanitra hampitsara sy handamina ny firenena tamin’ny fotoana izay tena tsy maintsy raisina ho fitaovana. Nijanona ny olona tamin’ny fanapahana avy amin’ny Kanana tamin’ny 20 taona mialoha nipoahan’i Andriamanitra i Deborah. Na dia nandray ny andraikitry ny fitondrana izay nomena azy tamin’ny fomba tsy nampoizina aza, dia efa nomena hery tamin’Andriamanitra i Deborah. Nahalala izy fa efa ampy ny herin’Andriamanitra izay miasa aminy, na inona na inona ny tsy fahaizana sy ny fetrany amin’ny olombelona.

Deborah nanorina ho mpitarika tsy nampoizina

Nehivavy i Deborah tamin’ny fanjakan-dahy, ary vehivavy manan-janaka tany amin’ny tendrombohitra, tsy mpitarika miaramila nianatra. Kanefa ny olona dia nankany aminy hamaly sy hanoro azy satria nahita ny tanana Andriamanitry izy ireo. Raha mitsoaka antsika Andriamanitra ho asa na andraikitra izay tsy mahazatra sy tsy azo atao amin’ny fomba fijerena avy any ambanivohitra, dia tokony hitranga amin’ny finoana mahatsapa toy izay nataon’i Deborah. Manana toerany ny fototr’Andriamanitra eo amin’ny fahalalana amin’ny olombelona.

Milaza ny Baiboly fa Deborah dia nipetraka ambany hazo fera eo anelanelan’i Ramah sy Bethela amin’ny tendrombohitra Ephraim, ary ny Israeliety dia nanatona azy hamaly ny ady (Mpitsara 4:5). Ho an’ny mpitsara, i Deborah dia nandeha ho mpitarika sy mpamonjy, namaly ny adihevitra ary nanome fitondrana ny firenena.

Na dia nozaraina be amin’Andriamanitra i Deborah ho mpitsara sy mpaminany tamin’ny Israeliety aza, tsy nihaviana izy, fa namerina ny olona amin’ny Tompo ho azy ireo mpamonjy, fa tsy nahazoany ny laza izay ataony irery. Ho hitantsika, ny fitondran’i Deborah dia nampiavaka ny finoana iray tamin’ny Andriamanitra izay niady ho azy ireo. Aoka ho toa izany koa isika raha safidin’Andriamanitra miasa aminay.

Nihazona ny antso tsy nampoizina izay nataon’Andriamanitra tamin’ny fiainany i Deborah. Tsy nahita azy ho loza, tsy ampy fahaizana, na tsy mahazatra araka ny fahalalana amin’ny olombelona izy. Amin’ny finoana ankizy, niankohoka amin’ny hevitr’Andriamanitra sy ny fotoanany i Deborah. Ny ohatra azony dia manentana antsika hanekena ny andraikitra izay omena antsika Andriamanitra, tsy araka ny fomba fijerentsika na ny fetrantsika, fa araka ny hery sy ny fahasoavany hampahery ireo izay atsoina. Izay ilana dia tsy ny lafiny na ny fahaizany, fa ny fahavononana sy ny fiarahana aminy. Ny tsy fahaizan-tsika dia manome toerana ho an’ny heriny mba hitomboana.

III. Finoan’i Deborah mifototra tanteraka amin’Andriamanitra

Deborah Manasa an’i Barak Ho Any amin’ny Ady

“Ka hohazonin’ny tanako aho aminao.” (Mpitsara 4:7)

Raha noraisan’Andriamanitra i Deborah hampiantso an’i Barak sy ny 10,000 lahy hifanenjika amin’ny tafika mampihomehy an’i Sisera, dia naneho fitokonana izy. Naneho ny toetr’androin’i Deborah amin’ny fitondrana sy ny fahefana izay fanapahan-kevitry ny Barak hampifankatia azy. Lohany indrindra, hoy i Deborah ny fanekena avy amin’ny Tompo izay hohazonina amin’ny tanan’i Barak ny mpitarika tafika fahavalony – ny herin’ny fandresena marina. Raha tsy nifototra amin’ny fahaizana miaramila izy, dia namerina ny Tompo ho mpitarika miaramila sy mpamonjy azy ireo i Deborah.

Nametraka finoana izay tian’Andriamanitra ho voafitaka i Deborah rehefa nanasa an’i Barak hifanenjika amin’ny tafika lehiben’i Sisera miaraka amin’ny 10,000 lahy fotsiny. Ny fitenenana miaramila rehetra, toa izay haka ny ainy izany. Kanefa naneho fitokonana izay raisin’Andriamanitra i Deborah, fa tsy araka ny fahalalana amin’ny olombelona na ny tahotra. Nankohoka ny asany, mifototra tanteraka amin’ny Tompo izay hahavita izay tsy azo atao amin’ny tsy fahaizana.

Na dia nanaiky hampitarika ny tafika aza i Barak, tsy tia handeha irery izy satria tsy manana fahatokisana. Mampiseho ny aoka izay raisin’i Israel an’i Deborah ho mpitsara sy mpaminany safidin’Andriamanitra izany. Ny fitondran-draharahany dia zava-dehibe hampahery ny fahatokisan’ny tafika sy ny finoana amin’ny Tompo. Ny fahefana ara-panahy ananany i Deborah no nahazo ny fitsapana ambony noho ny seza miaramilan’i Barak. Ny fiainany dia nanome ny tafika fitsapana fa ny Tompo irery no nitsangana ho fiarovan’izy ireo.

Tamin’ny valin’ny Barak, namoaka ny fanekena nomen’ny Tompo i Deborah fa ho entiny hankany amin’ny renirano Kishon ny tafika an’i Sisera ary hohazonin’izy ireo ny mpitarika Kanana. Andriamanitra no hahatonga azy ireo haharesy, fa tsy ny herin’ny olombelona. Ny finoan’i Deborah dia mifototra tanteraka amin’ny fanekena nomen’ny Tompo fa tsy amin’ny toe-draharaha mahazatra. Nankatoavana ny teniny Andriamanitra noho ny zava-mahita maso.

Mampiseho izany ohatran’ny fitondra-panahy lehiben’i Deborah – nampita ny olona hisy fitahana sy fandresena amin’ny Tompo ahely ny fahaizana tena na ny fomba hafa avy ety ambonin’ny tany. Nahafantatra izy fa ny fandresena amin’ny asa ataon’Andriamanitra dia mifototra amin’ny heriny izay tsy mahazatra, fa tsy amin’ny tafika izay tsara fitaovana. Ny finoany amin’ny fanekena nomen’ny Tompo dia nametraka ny tafika hahery hifanenjika amin’ny herin’i Sisera izay mampihomehy azy ireo tamin’ny tsy fahaizana.

Mila ny vavahady dia nanaraka an’i Barak araka ny fampiasana an’Andriamanitra izy. Tsy nanakana azy hanao izay raisin’Andriamanitra i Barak noho ny tsy fahatokisan’ny tenany. Nanao izay noentina hanaraha-maso ny fahendrena avy amin’ny lanitra i Deborah, fa tsy araka ny fifandraisana ara-tsaina na ny fahalalana amin’ny olombelona. Avy tamin’ny fifandraisana akaiky amin’ny Tompo amin’ny vahana mpaminany izany hery izany.

Ny fahamendrehana tanteraka amin’ny Tompo, fa tsy amin’ny tena no tena nampitondra ny fandresena tamin’ny fahavalo. Na dia niaraka tamin’ny tafika ho any amin’ny ady aza, ny fandresen-dahatra dia an’Andriamanitra irery ihany. Samy tsy maintsy mifototra amin’ny fanafahana avy amin’ny Tompo isika amin’ny asa rehetra ataon’ny, fa tsy amin’ny fahaizantsika. Ny heriny no manome fandresena rehefa mandeha amin’ny finoana sy ny fahamarinana.

IV. Tsy Manana Fitaovam-Piadiana ny Tafik’i Deborah

“Anefa, tsy misy fivavahana na velona hita teo amin’ny mpiadiana 40,000 tao Israel!” (Mpitsara 5:8)

Ity andininy ity dia manamafy fa tsy manana fitaovam-piadiana ara-potoana ny tafika mpiadiana 40,000 tao Israel niara-niady tamin’ny tafik’i Sisera. Raha mandinika akaiky ny Mpitsara toko 4-5, dia toa hoe manompo ny Tompo irery ny tafik’i Deborah mba hanaovany izay hanesorana azy ireo, fa tsy mifototra amin’ny herin’ny tsy fahaizany miaramila sy ny fitaovam-piadiana.

Maro no antsipirihany amin’ity lahateny ity izay manamafy fa tsy manana fivavahana, velona na fitaovam-piadiana hafa ny tafika mpiadiana an’i Deborah:

 • Nambaran’ny Mpitsara 5:8 fa amin’ny mpiadiana 40,000 tao Israel, “tsy misy fivavahana na velona hita.” Izany dia mamaritra tsara fa tsy misy fitaovam-piadiana izay lazaina fa mety.
 • Ny andininy faha-15 sy 16 dia mamaritra ireo mpiadiana avy amin’ny foko samihafa izay tonga tany amin’ny lohasaha hanampy an’i Deborah sy Barak. Fa tsy misy lazaina amin’ireo andininy ireo fa manana fitaovam-piadiana ireo mpiadiana raha avy any izy ireo.
 • Mamaritra fa ny Tompo irery no nandeha teo alohan’ny tafika (5:15) ary niady matetika tamin’ny tafik’i Sisera (5:19-22) ity lahateny ity. Izany dia manamafy ny fahaleovan’ny Israel amin’ny herin’ny lanitra toa tsy mifototra amin’ny heriny miaramila izy ireo.
 • Ny hiran’i Deborah dia manome voninahitra an’Andriamanitra noho ny fahaizany nanampy ireo tsy manan-tsaha haharesy ireo mahery (5:21, 31). Izany dia mifanaraka amin’ny lohateny hoe tafika tsy manana fitaovam-piadiana no naharesy ireo Kanana mahery kokoa.
 • Nambaran’ny Mpitsara 4:14 fa ny Tompo no hohazonin’ny tanan’i Barak an’i Sisera, fa tsy tafika mpiadiana tao Israel izay manana fitaovam-piadiana. Izany koa dia mamaritra ny fahaleovantena amin’ny Tompo, fa tsy amin’ny herin’ny olombelona.

Ny fitondran-draharah’i Deborah dia nametraka finoana mahery amin’ny herin’Andriamanitra hampandrosoana, fa tsy amin’ny fitaovam-piadiana ataon’ny olombelona. Ny fahafahany niatrika ny tafika lehiben’i Sisera na dia tsy manana fivavahana na velona aza dia nanamafy ny fitokonan’ny teniny amin’ny fanekena avy amin’ny Tompo fa hahavita fandresena amin’ny heriny irery ihany.

Tsy nanaraka ny taktika miaramila lógika, fa nampihatra ny fampianarana avy amin’ny Tompo Deborah tamin’ny finoana. Nitondra ny tafikany tany amin’ny lohasaha izy araka ny baikon’ny Tompo, na dia tsy nahazo fitaovam-piadiana aza ho an’ny 900 trolain’ny tafik’i Sisera. Nanompo ny Tompo tanteraka tamin’ny heriny tsy misy farany Deborah, fa tsy herin’ny olombelona na ny fitaovam-piadiana.

Nanamasina ny finoany ny Tompo tamin’ny alalan’ny fandrobana amin’ny fahitaovana an’i Sisera sy ny tafikany. Araka ny voalazan’i Deborah, ny Tompo no nandeha teo alohan’izy ireo ary nanery ny Renirano Kishon hamono ireo trolain’ny Kanana. Ny tafikany dia tanteraka no nanaraka ny tolo-javatran’ny Tompo mba hanao zavatra tsy haiko, ary nahita ny tanan’ny famonjena mahery vaika azy.

Ny fahasoavan’i Deborah ho tompom-piadiana vehivavy tsy misy sahy dia niavaka avy amin’ny finoany matanjaka amin’ny firahalahian’ny Tompo. Manome voninahitra aminy irery izy tamin’ny hirany, mamaritra hoe, “Mirary an’ny Tompo, Andriamanitr’i Israel, izay efa namono ireo fahavalon’ny vahoakany” (Mpitsara 5:2). Ny fandresena dia an’ny Tompo tanteraka, izay niady ho an’ireo izay manompo Azy tanteraka.

Ny fahombiazan’i Deborah dia manamafy fa tian’ny Tompo ny hampiasa ireo fitaovana tsy manan-tsaha izay manompo tanteraka Azy. Raha mandray anjara ny tsy fahaizanay olombelona ary manompo ny hevitry ny Tompo sy ny fitondrany, dia hotahirizany antsika ho an’ny asa rehetra. Tsy misy fahavalon’ny Tenin’Andriamanitra. Tahaka ny tafik’i Deborah, tsy mila mank rely amin’ny fitaovam-piadiana na herin’ny olombelona isika raha ny Tompo no miady ho antsika. Ny tanany mahery irery ihany no manome famonjena.

Ny Tompo manambara hoe: “Tsy hisy fitaovam-piadiana vita ho anao no hahazo lanja” (Isaia 54:17). Amin’ny alalan’ny finoana tamin’ny asan’ny Kristy efa vita, dia afaka miady amin’ny ady amin’ny fiainana isika, mahalala fa hampandresy antsika ny Tompo ary hahavonoana ny fahavalon’ny rehetra. Ny heriny ato anatin’ny tenantsika dia mahery kokoa noho ny hery mampifanandrina antsika. Tahaka an’i Deborah, tokony handray antsika ny antsoin’ny Tompo amin’ny fahaleovan-tena tanteraka amin’Izy izay manome fandresena azo antoka.

V. Fomba Nanaovana Ny Ady Nataon’i Deborah

Ity dia ny tena tarehimarika momba ny fomba nampahombiazan’i Deborah, tamin’ny fanampiana avy amin’Andriamanitra, an’i Sisera sy ny tafikany:

 • Voafidy ho mpaminany sy mpitsara ho an’i Israel tamin’io fotoana io i Deborah. Ny Baiboly milaza fa nankeo aminy ny olona Israeliana noho ny fitsarana sy ny fampianarana tamin’ny fitondrany. Nanao tena am-piarahany amin’ny fahalalana sy ny fomba fitondran’Andriamanitra izy, fa tsy tamin’ny azy manokana (Jodasy 4:4-6).
 • Nampanantenain’Andriamanitra an’i Deborah hiantso ny mpifehy tafika anarana Barak sy ny 10.000 lahy avy amin’ny foko Naphtali sy Zebulun hiaro ny tafik’ny mpanjaka Jabin izay efa lehibe tamin’ny fitondran’i Sisera. Tamin’ny fomba madio dia nanaraka ny toromarika avy amin’Andriamanitra i Deborah, na dia lehibe aza ny tsy fahampiana (Jodasy 4:6).
 • Barak nilaza fa tsy maintsy miaraka aminy i Deborah amin’ny ady, izay maneho ny fahormam-panahy izay nomen’ny Israeliana azy ho mpitantana ara-panahy. Deborah dia nanampy be tamin’ny fahasahiana ho an’ny miaramila (Jodasy 4:8).
 • Nampanantenain’Andriamanitra tamin’i Deborah fa handoa ny tafik’indrindra nataon’i Sisera any amin’ny Renirano Kishon izy ary homen’Andriamanitra any amin’ny tànany i Barak. Izany dia naneho ny finoana madio izay nananany tamin’ny toetrandro ary ny hery hahatafavoaka an’i Sisera, fa tsy ny herin-tsaina miaramila (Jodasy 4:7, 14).
 • Niara-nandeha tamin’ny miaramila Canaanita lehibe i Deborah tamin’ny naha- Barak tsy manaiky hiaraka irery. Nanao izany amin’ny finoana, araka ny toromarika avy amin’Andriamanitra, fa tsy ny hevitra na tahotra avy amin’olombelona (Jodasy 4:9-10).
 • Nanan’i Andriamanitra ny teny nolazainy ary nampahadiso ny kalesan’i Sisera, izay tsy nahafahany manova ny lalana. Izany no nahafahana nampahombiazana an’i Deborah sy Barak, izay niisa ihany no miaramila tafika Canaanita. Nampanantenain’i Deborah fa an’Andriamanitra no nampahombiazana (Jodasy 4:15, 5:20-21).
 • Nanodina tamin’ny ady i Sisera ary maty tamin’ny tanan’i Jael, vehivavy iray avy amin’ny mpiray tanindrazana Kenite, izay manome lanja ny vavaka nataon’i Deborah fa handoan’Andriamanitra an’i Sisera amin’ny tanan’ny vehivavy iray (Jodasy 4:17-22).
 • Ny hiran’i Deborah tao amin’ny Jodasy 5 dia mamolavola an’i Yahve irery noho ny fahombiazana izay nalainy tamin’ny fahavalo lehibe. Mampiseho ny fandraisana an’Andriamanitra tamin’ny fahalemem-panahy izay misy amin’ny olona (Jodasy 5:2, 9, 21, 31).

Mampiseho ny finoana ary ny fahasahiana izay manahirana i Deborah ho mpitsara sy mpaminany voafidy. Nanaraka ny antso ary ny toromarika avy amin’Andriamanitra izy, fa tsy ny hevitr’olona mahatahotra. Na dia tsy nahafantatra miaramila aza, nino ny fanekem-pitenenana avy amin’Andriamanitra hahatafavoaka i Deborah. Ny fiderana dia nomena an’i Yahve irery, izay nanao ny ady sy nahazo ny fahombiazana ho an’i Israel.

Ny fitantanana an’i Deborah dia mampianatra antsika hino amin’Andriamanitra amin’ny asa rehetra, fa tsy ny herintsika na ny fitaovantsika izay tsy ampy. Raha matoky ny fanekem-pitenenan’Andriamanitra isika, dia hahazo fahombiazana avy aminy isika. Ny voninahitra rehetra dia amin’ny Belohevitra izay manao izay sitrapony amin’ny fitaovana kely.

VI. Tarehimarika Momba Ny Hahazoana

“Hidera an’i Jehovah, Andriamanitr’i Israel, izay efa nanadio ny fahavalon’ny vahoakany.” (Jodasy 5:2)

Ny fiainana sy ny fitantanana an’i Deborah dia manome lesona mahasoa ho an’ny mpino ankehitriny. Ny finoana madio izay nananany tamin’ny fanekem-pitenenan’Andriamanitra sy ny fahalemem-panahy tanteraka izay azon’ny heriny dia manentana antsika hino tanteraka an’Andriamanitra amin’ny fahadisoana sy ny asa azontsika atao.

Tahaka an’i Deborah, tsy maintsy manamafy ny tsy fahampian’olona sy ny tsy fahafahana manao na inona na inona izay manana lanja mandrakizay amin’ny fahalalana sy herintsika. Tena mila ny herin’Andriamanitra sy ny toromarika isika. Ny fahasamihafana dia matoky ny fitaovana olona, talenta, na fahaizana. Kanefa ny asa ho an’ny Fanjakana dia mila fahalemem-panahy tanteraka amin’ny fitarihan’ny Fanahy.

Tsy maintsy manamaivana ny tenantsika amin’ny vavaka fa tsy amin’ny fahalemem-panahy. Miantso an’Andriamanitra ho an’ny heriny ary ny fahalemem-panahy amin’ny ady rehetra. Miandry ny toromarikany aloha vao mandeha isika amin’ny hevitro. Tia mandray vavaka Andriamanitra ary hamoaka ny tanany mahery ho an’izay matoky azy tanteraka.

Mahaiza miankina amin’ny fanofanana sy ny fitsaràna avy amin’Andriamanitra ao amin’ny fiainanao. Avelao Izy hampifàna ny toerana misy ota ary hampahery ny hery ara-panahy izay malemy. Miankina amin’ny fitsaràna mahatsiravina avy amin’ny Ray mba hahavitan’ny asa tsara rehetra. Avelao ny Teniny sy ny Fanahiny hampiavaka ny toe-tsaina mba hanohy an’i Jesosy.

Mandroso amin’ny fahasahiana sy ny fahalemem-panahy izay malemy ho an’i Kristy, na inona na inona angamba ny asa sy ny tahotra izay hita. Mivoaka amin’ny finoana tahaka an’i Deborah rehefa antsoinao hitarika ny fahavalo ara-panahy izay mahatahotra sy ny fahalemem-panahy. Matoky ny herin’Andriamanitra ary ny fanekem-pitenenany. Hamoaka ny fahombiazana hatrany Izy.

Rehefa miankina tanteraka amin’ny herin’i Yahve tahaka an’i Deborah, Izy irery no mahazo ny voninahitra noho ny fahombiazana eo amin’ny fahavalo sy ny sasany rehetra. Tsy misy fitaovana na olana azo hanakana ny sitrapo avy amin’Andriamanitra rehefa miankina aminy isika. Ny fahalemem-panahy azontsika dia manampy ny heriny haseho tsara. Tahaka an’i Deborah, aoka ho an’i Jehovah irery ny fideranantsika, izay manao ny ady ary manana ny fahombiazana ho an’ny vahoakany. Izy no fiarovantsika.

VII. Famaritana

“Ho an’izay afaka manao izay lavitra kokoa noho izay antenaintsika na noresahintsika, araka ny heriny izay mitady amin’ny tenantsika.” (Efesiana 3:20)

Ny tantaran’i Deborah dia maneho fa rehefa miankina tanteraka amin’Andriamanitra isika, ny heriny dia mampiseho be amin’ny fahalemem-panahy azontsika, ho an’ny voninahiny. Na dia vehivavy tsotra aza, i Deborah dia nanao ny fahasahiana ary ny finoana tamin’ny ady izay tsy azo atao. Nino tanteraka amin’ny herin’i Yahve ary ny fanekem-pitenenany mba hahazo fahombiazana na dia fahavalo be aza.

Ity fahagagana mahasoa ny malemy noho ny mahery ity dia manambara ny fahaleovan’Andriamanitra izay tsy azo atao. Izy no mpitarika izay manana ny fahombiazana amin’ny ady ho an’ireo izay matoky azy tanteraka. Tsy misy fahalemem-panahy izay azo hanakana ny sitrapo avy amin’ny Belohevitra rehefa manao ny ady ho an’ny vahoakany.

Tahaka an’i Deborah, tsy maintsy manontany ny mason-tsika amin’ny hery lehiben’ny Andriamanitrantsika noho ny fahalemem-panahy azontsika. Na dia tsy manana hery ara-tsikaika, fahendrena, na fitaovana aza isika, ny Fanahy ao anatin’ny tenantsika dia mahery kokoa noho ny fahavalo rehetra hitrontsika. Ny heriny dia azo hampiasa kokoa noho izay azontsika noresahina.

Rehefa mandray ny tsy fahazakan-tena raha tsy amin’i Kristy, Andriamanitra irery no mandray ny voninahitra amin’ny fahombiazana. Mampiseho be indrindra ny heriny amin’ny fitoerana izay tsy manana fahalemem-panahy. Mampiasa ny malemy, ny adala, ary ny tsy manan-kialofana mba hahazo fahombiazana amin’ny alalan’ny heriny. Ny fahombiazantsika dia tokony ho omena an’i Yahve irery.

Rehefa mandeha amin’ny asany izay antsoiny, mitoky ny fanekem-pitenenany noho ny fahavalo azo hita, ny finoantsika dia mahery. Mijery indray mandeha ny fahagagany mampiavaka izay rehetra. Manapaka tena ho marina rehefa miankina amin’ny heriny, fa tsy amin’ny antsika. Manome antsika fahasahiana mba hifonosana amin’ny antsoiny.

Ny fiainan’i Deborah dia mampahery antsika hanaiky tanteraka amin’ny Andriamanitra ary mankany eny rehefa manasa antsika handray anjara amin’ny asany mahagaga. Na dia tsy azo atao amin’ny fomba tsikombakombana aza ny asa, afaka matoky ny Mpamonjy mahery antsika. Ho tanterahina ny sitrapony amin’ireo izay manontany amin’ny hery mialoha ny tahotra, fahasahiana tanteraka na dia mahatsiravina, ary finoana ankizy mialoha ny tsy fahazoana.

Fanontanian’ny Fampiharana

 1. Amin’ny inona laharanao ao amin’ny fiainanao no miankina amin’ny hery sy ny fahaizanao noho ny mahaiza miankina amin’Andriamanitra? Inona no tokony hovana mba hahazoana mitoky Azy kokoa?
 2. Ahoana no ahafahanao manamafy ny fifandraisana akaiky kokoa amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana, fampianarana ny Teny, ary fihainoana ny feon’ny Fanahy? Inona ny dingana manokana hanorenanao?
 3. Matetika ve ianao no mamerina na mangina rehefa antsoinao Andriamanitra ho amin’ny asa sarotra? Inona no tahotra ampiharinao tsy hanaiky tanteraka amin’ny finoana?
 4. Ahoana no azonao ampaisoana ny fahalemem-panahy kokoa ary ampy ny olona hikatsy ny fanantenana ao amin’i Kristy fa tsy ny fanomezana voninahitra anao irery? Inona no endriky ny manome an’Andriamanitra ny voninahitra amin’ny fahombiazana?
 5. Amin’ny inona laharanao ankehitriny no mila manontany ny masonao amin’ny herin’Andriamanitra sy ny fanekem-pitenenany noho ny fahalemem-panahy azonao? Ahoana no ahafahanao mampahery ny fitokianao ny fahatsiarovana ny fahamarinan-teny teo aloha?
 6. Inona ny asa manokana izay maneho ny fanekeanao sy ny fandrehitrarehanao mba manaraka an’i Jesosy noho ny fahadiovana sy ny laza? Atao ve ianao no “manisa ny vidiny”?
 7. Ahoana no ahafahanao mandeha amin’ny fahasahiana kokoa rehefa miditra amin’ny antso avy amin’Andriamanitra, na dia manana tahotra sy tsy fahazaka-bolana aza? Inona no endriky ny fitokiana amin’ny heriny sy ny fitarihanany ho anao?
 8. Ahoana no ahafahanao mahita ny hevitr’ilay tena tanjon’Andriamanitra amidy amin’ny olana ety ambonin’ny tany? Ahoana no ahafahanao mamatotra ny fanantenana ao amin’i Kristy mba hahazoana fahasahiana?
 9. Amin’ny fomba iray ve ianao no mahatsapa fa te hiasa amin’ny fahalemem-panahy na ny fahalemem-panahy azonao Andriamanitra ho an’ny voninahiny? Azonao ve atao no manome “Eny” na dia manana hevitra ho tsy azo antoka aza?
 10. Ahoana no ahafahanao hidirana amin’ny fanekeanao kokoa ho an’i Kristy amin’ny alalan’ny oharan’i Deborah? Inona no dingana manokana izay atao fitokiana izay antsoin’ny ho ataonao?

Leave a Reply