Fepetra #3: Hamaly amin’ny fotoan’Andriamanitra

Lovan-tsofina

Ny fahalalàn’Andriamanitra momba ny fotoana dia samihafa lavitra noho ny hevitra ankizivavianay. Amin’ny ankizy, miezaka mamaritra ny fotoana ara-potoana, araka ny ora, andro ary taona ao anatin’ny horlojy na almana. Izany no mahatonga antsika mikasika ny fepetra, fotoana tsara ary taom-pahavitana manokana. Kanefa Andriamanitra mandeha amin’ny fotoana hafa lavitra izay nataon’ny Grika taloha hoe “fotoan-kairos”.

Chronos – (G5550) midika hoe “fehezan-dalana”, na fohy toy ny Mat 2:7; Luk 4:5, na lavitra toy ny Luk 8:27; Luk 20:9; na fifandirana “fotoana”, fohy toy ny Asa 20:18, na lavitra toy ny Rom 16:25, RV, “fotoam-baovao”; na faharetan’ny “fotoana”, ohatra ny Mar 2:19, andalana faharoa, RV, “raha ela”, (KJV, “raha ela”), mamaly, “na aiza na aiza fotoana”. Jereo tanteraka amin’ny SEASON, A, No. 2.

Kairos – (G2540), voalohany indrindra midika hoe “fahatokiana, fahatanorana”, rehefa mikasika ny “fotoana”, midika hoe “fe-potoana voafaritra, fotoampahavitana”, indraindray fotoana mety sy ilàna, ohatra ny Rom 5:6, RV, “fotoampahavitana”; Gal 6:10, “fotoana tsara”. Any amin’ny Mar 10:30 sy Luk 18:30, ity “fotoana” ity (kairos), dia hoe “amin’ity fiainana ity”, kontrasta amin’ny “fahatongavan’ny faran’ny fiainana”. (Vine’s Complete Expository Dictionary of the New Testament)

Ny Chronos dia mety ho toy ny baolina. Rehefa misy ny fe-potoana, ny fifaninanana manaraka hatrany am-pahafaran’izany fotoana izany. Ny Kairos kosa dia toy ny fanorona, ny fotoana mifandimby araky ny fanarahana ankilany. Ny baolim-panety koa mifototra amin’ny Kairos. Mifototra amin’ny fanarahan’ny ekipa tsirairay araky ny fifanolanany fa tsy ny fotoana ara-potoana toy ny baolina.

Raha fantantsika fa Andriamanitra mandeha amin’ny fotoan-kairos, dia afaka mahamantatra fa Izy tsy mba mikasika faharetan-dalana hanangana ny toetr’antsika. Mikasika ny hamaliana eto ankehitriny mba ahafahantsika mandeha amin’ny sitrapony.

Moses ohatra mazava ny momba ny fotoan-kairos. Moses nandefa rehefa nanakana ny vavan’ny Isiraely. Izany no fanarahana voalohany. Ny fanarahana natao koa dia ny fo avy amin’i Moses mba hoavin’ny Tompo ka hanaraka Azy. Na dia tsy tanteraka aza Moses, ny fanarahany dia ampy hamonoana azy ho entin’Andriamanitra.

Ny fahitantsika ny momba ny fotoan-kairos koa dia tamin’ny nibendan’ny Zanak’Isiraely any an-efitra. Ny taona maro any an-efitra dia tokony ho fotoana fohy, kanefa lasa 40 taona. Ny lohahevitra lehibe dia Andriamanitra tsy nangataka azy ireny handroany 40 taona any an-efitra fa nangataka fanarahana avy aminy sy ny hanaraka Azy amin’ny fo malemy. Raha ny Zanak’Isiraely nanara-dia, ny taona any an-efitra dia ho fohy fotsiny kanefa noho ny nandainga sy nangataka dia lasa 40 taona.

Toy izany koa ny fiainantsika, afaka mandeha amin’ny tanjon’Andriamanitra raha mahay mitsara-dalana hamaly araka ny sitrapony. Tsapa fa Andriamanitra mitady ny foantsika rehetra, fa tsy ampahany fotsiny. Raha manana ny foantsika rehetra Izy dia afaka miasa aminay tanteraka. Fa raha tsy manana fo, dia tsy afaka miasa amintsika araka ny sitrapony. Izany no antony nilazan’i Kristy any an-tendrombohitra fa ny malemy no handova ny tany.

Andriamanitra mitady olona malemy sy fony hanapaka ny tany miaraka aminy. Tsy hay olona hanokana fo sy hanavaka amin’ny heriny. Mitady olona hiaina toy ny finoan’i Kristy Izy. Na dia tanteraka sy Zanak’Andriamanitra aza Kristy, efa nanaraka ny sitrapon’ny Rainy tamin’ny fahamalem-pony sy faharetany. Ohatra izany no omena antsika hanarahantsika.

Ny fiainana sy ny antson’Andriamanitra tamin’i Moses

Mahita izany mazava amin’ny fandehan’Andriamanitra tamin’ny fiainana sy antsony tamin’i Moses isika. Na dia teraka tao anatin’ny fanerena any Egypta aza Moses, ny fotoan’Andriamanitra hanokana ny vavany dia tonga rehefa nanakana ny Zanak’Isiraely. Ny fiantsoavany hanampy dia nanampy ny tenan’Andriamanitra hanoso-kevitra sy hanantso an’i Moses. Andriamanitra tsy niasa araka ny fe-potoan’ny olona fa nifahatra ny fon’ny olony tao amin’ilay fotoana manan-danja.

Moses namaly ny antson’Andriamanitra na dia nisy fisalasalana sy fahita izay tsy mahasoa aza. Nankatò ka nahatontosa na dia nisy fandika aza. Tamin’izany Moses dia voasokajy ho afaka mandray ny herin’Andriamanitra ka voaforona hanatanteraka izany asa izany. Ny taona maro any an-efitra koa mampiseho izany fepetra izany – izay tokony ho dia fohy no lasa 40 taona noho ny tsy fanarahana ny Zanak’Isiraely taorian’ny nangataka. Tsy mbola voasionona ny fo avy aminy hanatanteraka ny tenin’Andriamanitra.

Fifandraisana akaiky amin’ny hamaly

Moses nihamafy ny fifandraisany tamin’Andriamanitra tamin’ny fahamalem-pony ary nianatra hahalala ny feon’Andriamanitra. Namaly ny fitsidihana sy antsony araka ny tanjony na dia tsy araka ny fe-potoan’ny olona aza. Moses tonga namantatra ny fon’Andriamanitra, ka afaka niteny taminy maso ama-maso, mazava fa tsy amin’ny ohabolana (Nomery 12:8).

Ohatra toy izao mampiseho fa Andriamanitra dia be iainga kokoa ny hamalianay eo imasom-batanin’ny olona noho ny faharetan-dalana. Ny hamalianay sy fanarahana amin’ny fotoan-kairos no mahatonga anay handeha araka ny sitrapony sy hampiray soa aminay. Iarahantsika ny drafitr’Andriamanitra rehefa manao hoe eny isika.

Ny Fiainan’i Moizy Mampahafantatra ny Zava-dehibe amin’ny Fanatrehana ny Antso Amin’Andriamanitra sy ny Fotoanany

Ny Antso Amin’Andriamanitra sy ny Valin’ny Israelianina

Nofatrin’i Andriamanitra i Moizy tamin’ny fiainany. Tamin’izany fotoana izany, voalehibe tamin’ny Egypta ny Israelianina. Tsy nanaraka ny fotoam-pifalian’ny olona i Andriamanitra, fa nandrasana izay vokatry ny fitandremana mafy avy amin’ny Israelianina. Raha nihaino ny fitandreman’ny vahoaka izy dia “nanao sorona ny teniny izay nomeny azy” (Eksodosy 2:23-25). Ny fankaherezana sy ny fahasarotana nanjary fotoana ampy ho an’i Andriamanitra hanao zavatra.

Ny Valin’i Moizy Nefa Tsy Mahay

Niantso i Moizy tamin’ny hazo malemy i Andriamanitra ary nandidy azy handeha ho any amin’ny Farawo mba hamonjy ny Israelianina. Tsy nahay tamin’ny asa izy ka nanao hoe “Inona no momba ahy?” (Eksodosy 3:11). Fantany fa misy tsy fahaizana ao aminy, toy ny “fahatsiarovana mifohaza sy lela” (Eksodosy 4:10). Saingy nanaiky ny antso amin’Andriamanitra i Moizy na dia tamin’ny sasany sy ny fitiavana aza. Novalian’i Andriamanitra izy ka nanao hoe: “Ho amin’ny vavakao Aho ka hampianarako anao izay hofenoinao” (Eksodosy 4:12).

Ny Fiharanana tany an-tampon’ny Elanelana sy ny Fotoana Tsy Voafantina

Nentina ho tokony ho fiharanana fohy avy tamin’ny Egypta hatramin’ny Tanin’ny Nosy dia nandeha 40 taona tany an-tampon’ny elanelana izany, satria tsy nanaiky ny fotoan’Andriamanitra izy. Tamin’ny Kadesh Barnea, noho ny tahotra i Israel dia tsy nanaiky hiditra anaty tany. Ny fahasarotan’ny fon’izy ireo dia nanampy izy ireo hahatsiaro ny fotoan’Andriamanitra, ka niezaka mandra-pahafatian’ny taranaka tsy matoky. Io izy io, anefa i Josoa sy i Kaleb dia nanaraka an’i Jehovah amin’ny fomba feno (Isan’ny 14:26-35).

Ny Fampiroboroboana amin’ny Fifandraisana Amin’Andriamanitra

Nanaraka ny antso amin’Andriamanitra i Moizy ary nanatoky azy, dia niroborobo amin’ny fifandraisana tamin’i Jehovah. Hoy ny Isan’ny 12:3 fa “tena madio i Moizy, mihoatra noho izay rehetra eto amin’ity tany ity.” Ny fahatsoramben’izy io dia nanamafy fifandraisana toy ny resaka “tarehy mifanakaiky” miaraka amin’i Jehovah (Isan’ny 12:8).

Ny fiainan’i Moizy mampiseho fa ilaina ny valim-panontaniana amin’ny antso amin’Andriamanitra sy ny fotoanany, na dia tsy ho feno izy aza, mba hanatanteraka ny sitrapony sy ny tanjony amin’ny fiainantsika.

# Hevitra Lehibe

Ny fiainan’i Moizy dia maneho hevitra lehibe mikasika ny fanatrehana ny antso amin’Andriamanitra sy ny fotoanany:

 • Andriamanitra mitazana kokoa ny fandraisan’ny fonantsika azy noho ny halavana ny fotoana – Nalehibe ny Israelianina tamin’ny alalan’ny taona maro talohan’ny fotoanan’Andriamanitra hanao zavatra. Raha nivavaka tamin’i Andriamanitra izy ireo, dia lasa fotoana mety izany.
 • Ny namana amin’Andriamanitra, na dia tsy feno aza, dia mampisakafo ny famoronana ataony ho antsika – Namana amin’ny antso amin’Andriamanitra i Moizy na dia tsy nizaka sy tsy nahay izy aza. Raha nitsangana hanao izay torohevitra, dia nanome asa an’i Moizy Andriamanitra.
 • Ny manaraka an’Andriamanitra dingana ho dingana, toy ny ondrilahy manaraka ny mpampandry, dia zava-dehibe – Be no tsy fantatra mikasika ny lalana alohan’i Moizy. Saingy tsy maintsy manatoky sy manaraka an’Andriamanitra izy amin’ny tsirairay dingana, tahaka ny fanaovana ondrilahy amin’ny mpampandry.
 • Andriamanitra mampiasa ny fahalalana sy ny fahaizana taloha fa ny fiovana dia avy amin’ny valiny ankehitriny – Nahay fitantanana sy fifandraisana i Moizy tamin’ny naha-izy any an-tokatrano an’i Farawo. Nampiasain’i Andriamanitra izany rehefa nanaiky ny antso aminy i Moizy.
 • Ny fihazana mifanakaiky amin’i Kristy dia manome fialana noho ny alahelo – Raha manandrana hitondra ny olana irery isika dia mahatsiravina. Tsy maintsy manome ny tsy fahaizany ho an’Andriamanitra i Moizy mba hanaraka ny fahalemen’ny fiaraha-miasa amin’Andriamanitra.
 • Ny fifandraisana akaiky, eny amin’ny tavan’Andriamanitra, dia mila voninahitra sy haja – Nanatona an’Andriamanitra amin’ny tahotra masina sy vavolombelona i Moizy, ka nanao sorona ny kirarany. Tsy maintsy mahita an’Andriamanitra araka izy marina izy – masina, mipetraka ivelany, ary “misaraka” – mba hahazo manakaiky.

Ireto hevitra avy amin’ny ohatra nomen’i Moizy ireto dia manan-danja betsaka ho an’ny mpino ankehitriny. Ny fanatrehana ny antso amin’Andriamanitra sy ny fotoanany amin’ny fomba haingana dia manondro antsika ho amin’ny sitrapony sy ny fiadanana ho an’ny fiainantsika.

Fampiharana

Ny fijerin’i Moizy amin’ny antso amin’Andriamanitra sy ny fiainany dia manome antsika hevitra amin’ny fomba fanao amin’ny fotoanany sy ny sitrapony amin’ny fiainantsika:

 • Jereo ny faritra izay mety mila valiny amin’ny fotoan’Andriamanitra noho ny fotoana marina – Tahaka an’i Moizy, mety Andriamanitra miandry ny fivavahantsika mafy. Inona no tsy vitanao na tianao tsy nalefanao tany amin’Andriamanitra? Hizotrao aminy.
 • Safidio ny fanantenana na ny fialan-tsiny izay manakana ny fanatrehana ny antso amin’Andriamanitra – Tahaka an’i Moizy, mety hahatsiaro tena tsy hazon’ny asa sy tsy hazon’ny asa isika. Tadidio fa Andriamanitra dia hamaly anao ary hanome anao asa rehefa misintona amin’ny finoana. Ny hery azy dia vita amim-pahavanana.
 • Aleo ireo andraikitra izay entanao irery ary manaraka an’i Kristy – Manaraka an’i Kristy ve ianao na teo amin’ny fifaneraserana amin’Andriamanitra? Mamerina ny fanjakanao ary matokia ny hery azy. Avelao hanao ireo zavatra sarotra ho anao izy.
 • Matoky an’Andriamanitra dingana ho dingana amin’ny faritra izay tsy azo antoka ny lalana – Tsy fantatrao mety ny lalana rehetra, tahaka an’i Moizy. Henoy ny feo amin’Andriamanitra ary manaraka azy dingana iray. Izy no hanoroana anao.
 • Mangataho an’Andriamanitra hanome fahatsinjarana amin’ny fotoana izay haingana – Aza manao fanalaovana satria ho valin-tsara kokoa ianao rahampitso. Mangataho an’Andriamanitra hametra fahatsinjarana ary kajiana hanao izao. Manao asa kely mampino amin’ity ora ity.

Fanontaniana Ho An’ny Fijerena:

 • Noho inona no nanatso azy ianao amin’ny zavatra izay teo ambanin’ny fahaizanao? Ahoana no nanao izay? Inona no fantatrao tamin’ny dingana rehefa miaraka amin’ny hery azy?
 • Aiza ny faritra izay mila alefa ny fanjakanao ary manomboka mandeha miaraka amin’Andriamanitra noho ny asa manokana? Inona no fomba iray azonao atao mba hampiharana ny “fampifanarahana” amin’ity herinandro ity?
 • Inona ny fanantenana na ny fialan-tsiny izay mila alefao mba hanatrehana ny antso amin’Andriamanitra amin’ny fiainanao haingana? Inona no dingana voalohany amin’ny asa izay takianao hanao izy?

Leave a Reply