Simulain #4: Manalig sa Lakas ng Diyos

I. Panimula

Ang kuwento ni Debora sa Mga Hukom 4-5 ay nagbibigay ng makapangyarihang halimbawa ng buong pag-asa sa lakas ng Diyos. Si Debora ay hindi karaniwang pinuno – isang ordinaryong babaeng Israelita na tinawag ng Diyos upang hatulan at pamunuan ang Israel sa isang mahalagang panahon. Nagdusa ang bansa sa ilalim ng pagpahirap ng mga Canaanita sa loob ng 20 taon bago bumangon si Debora bilang itinalagang tagapagligtas ng Diyos.

Sa pananaw ng tao, wala sa kamay ni Debora ang mga natural na kwalipikasyon upang talunin ang mga kaaway ng Israel. Gayunpaman ginamit siya ng Diyos sa kamangha-mangha na paraan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang Espiritu na gumagana sa pamamagitan ng isang buhay na ganap na sumuko. Sa kabila ng kanyang mga limitasyong pantao, nagawa ni Debora ang imposible sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga pangako at lakas ni Yahweh.

Ipinapakita ng buhay ni Debora ang isang mahalagang espirituwal na simulain – ang tagumpay ay pag-aari ng Panginoon, hindi ng kakayahang pantao. Hamon sa atin ang kanyang halimbawa na kilalanin nang may kababaang-loob ang ating kahinaan at lubos na manalig sa Diyos upang magawa Niya ang Kanyang gawain sa pamamagitan natin. Kapag tayo’y lumalakad sa isang malapit na relasyon kay Cristo at radikal na pagsunod sa Kanyang tawag, walang hangganan sa magagawa Niya sa pamamagitan ng marupok na lalagyan.

Habang sinusuri natin ang pamumuno ni Debora, natutuklasan natin ang isang modelo ng malalim na pagsuko, matapang na pagsunod, at walang pag-aalinlangang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na iligtas. Tinuturo tayo ni Debora na ituon ang ating paningin sa kataasan ng Makapangyarihan, hindi sa kahinaan ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang kamangha-manghang kuwento, pinapaalala sa atin na ang ating kahinaan ay nagbibigay ng pagkakataon para sumikat nang maliwanag ang lakas ng Panginoon. Hayaan tayong maging matapang na mabuhay sa pananampalataya sa Buong Sapat na Isa.

II. Pinanggalingan ni Debora

“Tayo’y nagsipangilin na parang ina sa Israel.” (Mga Hukom 5:7)

Bagaman karaniwang Israelita, pinili ng Diyos nang may kapamahalaan si Deborah upang pamunuan ang bansa bilang hukom at babaeng propeta sa panahon ng krisis. Nagdurusa ang mga tao sa ilalim ng pang-aapi ng mga Canaanita sa loob ng 20 taon nang itaas ng Panginoon si Debora. Sa kabila ng hindi inaasahang pagtawag sa kanya, tinanggap ni Debora ang papel na ibinigay ng Diyos upang pamunuan at gabayan ang Kanyang bayan. Nauunawaan niya na sapat na ang Kanyang lakas na gumagana sa kanya, sa kabila ng kahinaan o limitasyong pantao.

Tumindig si Debora bilang hindi inaasahang pinuno

Si Debora ay isang babae sa isang lipunang patriarkal at isang asawa na naninirahan sa kabundukan, hindi isang sanay na pinuno ng hukbo. Gayunpaman pumunta sa kanya ang mga tao para humingi ng hatol at gabay dahil kilala nila ang kamay ng Diyos sa kanya. Kapag tinawag tayo ng Diyos sa isang gawain o tungkulin na tila hindi makatuwiran at imposible ayon sa karunungang pantao, dapat tayong tumugon sa mapagkumpiyansang pananampalataya tulad ng ginawa ni Debora. Nananaig ang Kanyang makapangyarihang layunin sa pagkaunawa ng tao.

Sinasabi sa Bibliya na mauupo si Debora sa ilalim ng isang puno ng palma sa pagitan ng Rama at Betel sa kabundukan ng Ephraim, at paroroon sa kanya ang mga Israelita para lutasin ang kanilang mga alitan (Mga Hukom 4:5). Bilang isang hukom, kumilos si Debora bilang pinuno at tagapagligtas, nagresolba ng mga kontrobersya at nagbigay ng pamumuno sa bansa.

Bagaman kamangha-mangha ang paggamit sa kanya ng Diyos bilang hukom at babaeng propeta sa Israel, nanatiling mapagpakumbaba si Debora – itinuturo ang mga tao sa Panginoon bilang kanilang Tagapagligtas sa halip na kunin ang anumang papuri para sa kanyang sarili. Kung paano natin makikita, hinikayat ng pamumuno ni Debora ang nagkakaisang pagtitiwala sa Diyos na nakipaglaban para sa kanila. Sana ay mahayag din natin ang gayong kababaang-loob kapag pinili ng Diyos na gumawa sa pamamagitan natin.

Tinanggap ni Debora ang hindi inaasahang tawag na inilagay ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya tingin ang kanyang sarili bilang masyadong mahina, hindi kwalipikado, o hindi makatuwirang pagpili ayon sa karunungang pantao. Sa walang pag-aalinlangang pananampalataya, pinagkatiwalaan ni Debora ang makapangyarihang layunin at tamang panahon ng Panginoon. Hamon sa atin ang kanyang halimbawa na tanggapin ang mga tungkuling ibinibigay ng Diyos, hindi batay sa ating sariling lohika o limitasyon, ngunit batay sa Kanyang kapangyarihan at biyaya upang kikilalanin yaong Kanyang tinatawag. Ang mahalaga ay hindi ang pinanggalingan at kakayahan, ngunit kusang-loob at pagsalalay. Ang ating kahinaan ay nagbibigay ng pagkakataon para sumikat ang Kanyang lakas.

III. Ganap na Pagsalalay ni Debora sa Diyos

Pinatawag ni Debora si Barac sa Labanan

“At ibibigay ko siya sa iyong kamay.” (Mga Hukom 4:7)

Nang utusan si Debora ng Diyos na patawagin si Barac at 10,000 kalalakihan upang harapin ang nakatakot na hukbo ni Sisera, agad siyang sumunod. Ipinilit ni Barac na samahan siya ni Debora, na nagpapakita ng kritikal na papel sa pamumuno at kapangyarihan ni Debora. Mas mahalaga, ipinahayag ni Debora ang pangako ng Panginoon na ibibigay Niya sa kamay ni Barac ang pinuno ng kaaway – ang tunay na kapangyarihan sa likod ng anumang tagumpay. Sa halip na umaasa sa kahusayan sa pakikidigma, itinuro ni Debora ang Panginoon bilang kanilang mandirigma at tagapagligtas.

Ipinamalas ni Debora ang kamangha-manghang pananampalataya sa kapangyarihan at pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawag kay Barac na harapin ang malalaking puwersa ni Sisera na may 10,000 katao lamang. Ayon sa lahat ng pamantayan sa pakikidigma, tila kamatayan ito. Gayunpaman sinunod ni Debora ang tawag ng Diyos sa halip na takot o lohika ng tao. Tinanggap niya ang tungkulin, lubos na nagtitiwala sa Panginoon na magagawa ang imposible sa pamamagitan ng kanilang kahinaan.

Bagaman pumayag na pamunuan ni Barac ang hukbo, kulang siya sa tiwala na pumaroon nang wala si Debora. Ipinapakita nito ang pagpapahalaga ng Israel kay Debora bilang itinalagang hukom at babaeng propeta ng Diyos. Napakahalaga ng kanyang pamumuno sa inspirasyon ng tapang at pananampalataya ng mga kawal kay Yahweh. Mas pinapahalagahan ang espirituwal na kapangyarihan ni Debora kaysa militar na puwesto ni Barac. Ang kanyang presensya ay paalala sa mga sundalo na ang Panginoong mismo ang nakatayo bilang kanilang kalasag at watawat.

Bilang tugon sa pag-aalinlangan ni Barac, ipinahayag ni Debora ang pangako ng Panginoon na dadalhin ang hukbo ni Sisera sa Ilog Kison at ibibigay ang pinunong Canaanita sa kanilang mga kamay. Pangungunahan sila ng Diyos patungo sa tagumpay, hindi kahusayan ng tao. Pinapanatili ni Debora ang kanilang pag-asa nang buo sa pangako ni Yahweh sa halip na mga kalagayang natural. Pinagkakatiwalaan niya ang salita ng Diyos higit sa nakikitang mga pagkalaban.

Ipinapakita nito ang puso ng pamumuno ni Debora – itinuturo ang mga tao sa pag-asa at tagumpay sa Panginoon sa halip na sariling kakayahan o makamundong pamamaraan. Nauunawaan niya na umaasa sa supernatural na kapangyarihan ng Diyos, hindi mga mahusay na sandatahan, ang tagumpay sa gawain ng Diyos. Hinikayat ng kanyang pananampalataya sa pangako ni Yahweh ang mga kawal na may tapang na harapin ang nakakatakot na puwersa ni Sisera sa kanilang sariling kahinaan.

Sinasabi sa talata na tumayo at sinamahan ni Debora si Barac gaya ng itinuro ng Diyos. Hindi niya hayaan na pigilan siya ng kakulangan ng kumpiyansa ni Barac mula sa pagsunod sa tawag ng Panginoon. Kumilos si Debora batay sa karunungan ng Diyos sa halip na emosyonal na reaksyon o pagkaunawa ng tao. Ang tapang na ito ay nagmula sa kanyang malapit na relasyon sa Diyos bilang Kanyang babaeng propeta.

Ang mapagpakumbabang pagsalalay ni Debora sa Panginoon sa halip na sa sarili ang susi sa pagtalo sa mga kaaway ng Diyos. Bagaman pamumunuan niya ang hukbo sa labanan, pag-aari lamang ng Panginoon ang tagumpay. Gayundin ngayon, dapat tayong magtiwala sa kaganapan ng Makapangyarihan sa bawat tungkulin na ibinibigay Niya, hindi sa ating sariling kakayahan. Tinitiyak ng Kanyang kapangyarihan ang tagumpay kapag tayo’y lumalakad sa pananampalataya at pagsunod.

IV. Walang Sandata ang Hukbo ni Debora

“Gayon ma’y walang makikitang kalasag o sibat sa apatnapung libong mandirigma sa Israel!” (Mga Hukom 5:8)

Ipinahihiwatig ng talatang ito na walang konbensyonal na sandata ang hukbong binubuo ng 40,000 mandirigmang Israelita nang pumunta sila sa labanan kontra sa mga puwersa ni Sisera. Batay sa malapit na pagsusuri ng Mga Hukom 4-5, tila lubos na nagtiwala ang hukbo ni Debora sa Panginoon na makikipaglaban para sa kanila sa halip na sa kanilang sariling lakas ng militar at sandata.

Sinusuportahan ng ilang detalye sa talata ang konklusyon na walang mga kalasag, sibat o iba pang karaniwang sandata ang hukbo ni Debora:

 • Malinaw na sinasabi sa Mga Hukom 5:8 na sa apatnapung libong mandirigmang Israelita, “walang nakitang kalasag o sibat.” Malilinaw na ipinapahayag nito ang kakulangan sa tipikal na mga sandata.
 • Inilalarawan ng mga talata 15-16 ang mga mandirigma mula sa iba’t ibang lipi na pumunta sa lambak upang sumali kina Debora at Barac. Ngunit hindi binanggit sa mga talata na may dalang sandata ang mga kalalakihang ito habang lumalakad.
 • Binibigyang-diin ng talata na ang Panginoon mismo ang nagmartsa sa harap ng mga hukbo (5:15) at aktibong nakipaglaban kontra sa mga puwersa ni Sisera (5:19-22). Ipinapakita nito ang pagsalalay ng Israel sa diyos na interbensyon sa halip na sariling husay sa pakikidigma.
 • Tuon ng awit ni Debora ang pagpuri sa Diyos para payagan ang mahina na magtagumpay laban sa malakas (5:21, 31). Sumasang-ayon ito sa temang isang hukbong walang sandata na nagtagumpay laban sa mas makapangyarihang mga Canaanita.
 • Ipinahahayag sa Mga Hukom 4:14 na ibibigay ng Diyos si Sisera sa kamay ni Barac, hindi isang armadong hukbong Israelita. Lalo pang nagpapakita nito ng pagsalalay nila sa Panginoon sa halip na lakas ng tao.

Inspirasyon ng pamumuno ni Debora ang may tapang na pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na iligtas, hindi sa sandatang gawa ng tao. Ang kanyang kusang-loob na harapin ang malaking hukbo ni Sisera na walang mga kalasag o sibat ay kamangha-mangha na pagtitiwala sa pangako ng Panginoon na magtatagumpay sa pamamagitan lamang ng Kanyang kapangyarihan.

Sa halip na umaasa sa lohikal na estratehiya sa pakikidigma, sinunod ni Debora ang patnubay ng Diyos sa pananampalataya. Pinalakad niya ang mga kawal sa lambak gaya ng iniutos ng Panginoon, bagaman sila’y walang sandata laban sa 900 karwaheng bakal ni Sisera. Lubos na umaasa si Debora sa pambihirang pakikialam ng Diyos, hindi lakas o sandata ng tao.

Pinarangalan ng Diyos ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng himalang pagpapagulo sa hukbo ni Sisera at pagpatalo sa hindi sandatahang mga Israelita. Tulad ng hula ni Debora, pinaagusan ng Panginoon ang Ilog Kison upang kalugin ang mga karwahe ng Canaanita. Kusang sumunod ang kanyang hukbo sa patnubay ng Diyos na magpakita ng matapang na panganib at nakasaksi ng makapangyarihang kamay ng Diyos na nagliligtas.

Ang tapang ni Debora bilang isang babaeng pinuno ng hukbong walang katulad ay nagmula sa malalim niyang pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Ibinalik niya ang lahat ng papuri sa Kanya sa kanyang awit, na nagsasabi, “Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na gumawa ng paraan laban sa mga kaaway ng kanyang bayan” (Mga Hukom 5:2). Lubos na pag-aari ng Panginoon ang tagumpay, na nakipaglaban para sa mga lubos na umaasa sa Kanyang lakas.

Paalala sa atin ni Debora na nagagalak ang Diyos na gamitin ang mahihinang sisidlan na lubos na nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Kapag inamin natin ang ating mga limitasyong pantao at umaasa sa karunungan at patnubay ng Panginoon, hahandaan Niya tayo para sa bawat tungkulin. Walang kalaban na makatatayo laban sa Makapangyarihan. Tulad ng hukbo ni Debora, hindi na natin kailangan umaasa sa lakas o sandata ng tao kapag nakikipaglaban ang Diyos para sa atin. Ang Kanyang makapangyarihang bisig lamang ang nagdadala ng kaganapan.

Nangangako ang Panginoon: “Walang sandatang bubuo laban sa iyo ang magtatagumpay” (Isaias 54:17). Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo at Kanyang tapos na gawain, matatag nating maaaring harapin ang mga labanan sa buhay, na alam na pinapadaan tayo ng Diyos sa tagumpay at lilipulin ang bawat kaaway. Ang Kanyang kapangyarihan sa loob natin ay higit na dakila kaysa anumang puwersa na lumalaban sa atin. Tulad ni Debora, dapat tayong matapang na isakatuparan ang ating mga tawag nang may mapagpakumbabang pagsalalay sa Isa na nagdadala ng tiyak na tagumpay.

V. Paano Pinanalo ni Debora ang Labanan

Narito ang ilang mahahalagang punto tungkol kung paano pinatalsik nina Debora, sa tulong ng Diyos, sina Sisera at ang kanyang hukbo:

 • Itinalaga ng Diyos si Debora bilang babaeng propeta at hukom upang pamunuan ang Israel sa mahalagang panahong ito. Sinasabi sa Bibliya na pumupunta sa kanya ang mga Israelita para humingi ng hatol at gabay sa kanyang pamumuno. Lubos siyang umaasa sa karunungan at patnubay ng Panginoon, hindi sa kanyang sariling pagkaunawa (Mga Hukom 4:4-6).
 • Inutusan ng Panginoon si Debora na patawagin ang pinunong militar na si Barac at 10,000 kalalakihan mula sa mga lipi ng Neftali at Zabulon upang harapin ang malaking hukbo ni Haring Jabin sa ilalim ng pamumuno ni Sisera. Agad na sinunod ni Debora ang mga tagubilin ng Diyos sa kabila ng nakakatakot na pagkalaban (Mga Hukom 4:6).
 • Ipinilit ni Barac na samahan siya ni Debora sa labanan, na nagpakita ng di-malirip na paggalang ng Israel sa kanyang espirituwal na pamumuno at kapangyarihan. Si Debora ay napakahalagang pinagmumulan ng tapang para sa mga kawal (Mga Hukom 4:8).
 • Ipinahayag ni Debora ang pangako ng Panginoon na aakitin Niya ang makapangyarihang hukbo ni Sisera patungo sa Ilog Kison at ibibigay sila sa kamay ni Barac. Ipinakita nito ang matatag niyang pagtitiwala sa makadiyos na plano at kapangyarihan ng Diyos na magtagumpay, hindi sa lakas militar (Mga Hukom 4:7, 14).
 • Kusang sumama si Debora kay Barac laban sa malalaking puwersa ng mga Canaanita nang mag-alinlangan siyang pumaroon mag-isa. Tumugon siya sa pananampalataya batay sa patnubay ng Diyos, hindi takot o karunungan ng tao (Mga Hukom 4:9-10).
 • Tinupad ng Panginoon ang Kanyang salita at nilito ang mga karwahe ni Sisera, na nagdulot sa kanila na hindi makakilos. Ito ang nagpayag sa malaking kakulangan sa bilang ng mga kawal nina Debora at Barac na talunin ang mga Canaanita. Ipinagmalaki ni Debora ang tagumpay ganap na sa Panginoon (Mga Hukom 4:15, 5:20-21).
 • Tumakas si Sisera sa labanan at pinatay ni Jael, ang asawa ng isang kaalyadong Kenita, na naisakatuparan ang hula ni Debora na ibibigay ng Panginoon ang pinuno ng kaaway sa kamay ng isang babae (Mga Hukom 4:17-22).
 • Pinupuri lamang ni Debora si Yahweh sa kanyang awit sa Mga Hukom 5 para sa tagumpay na Kanyang naabot laban sa makapangyarihang mga kaaway. Binibigyang-diin niya ang makapangyarihang pagliligtas ng Diyos sa kabila ng kahinaan ng tao (Mga Hukom 5:2, 9, 21, 31).

Sa pagsusumite, ipinamalas ni Debora ang kamangha-manghang pananampalataya at tapang bilang hinirang na hukom at babaeng propeta ng Diyos. Sinunod niya ang tawag at patnubay ng Panginoon sa halip na takot na lohika ng tao. Bagaman hindi sapat ang kanilang lakas militar, pinagkatiwalaan ni Debora ang pangako ng Diyos na magdadala ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang kahinaan. Ipinagmalaki lamang niya kay Yahweh para sa pakikipaglaban at panalo ng labanan para sa Israel.

Tinuturuan tayo ng pamumuno ni Debora na ganap na manalig sa Panginoon sa bawat tungkulin, hindi limitadong lakas o mapagkukunan. Kapag pinanindigan natin ang mga pangako ng Diyos, dadalhin Niya ang pambihirang tagumpay. Lahat ng kaluwalhatian ay para sa Makapangyarihan na may kapamahalaang nakamit ang Kanyang kalooban sa pamamagitan ng mapagpakumbabang mga sisidlan.

VI.Pangunahing mga Aral

” Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na gumawa ng paraan laban sa mga kaaway ng kanyang bayan.” (Mga Hukom 5:2)

Nagbibigay ang buhay at pamumuno ni Debora ng makapangyarihang mga aral para sa mga mananampalataya ngayon. Ang hindi nagbabagong pananampalataya niya sa mga pangako ng Diyos at ganap na pag-asa sa Kanyang lakas ay nagbibigay-inspirasyon sa atin upang lubos na magtiwala sa Panginoon sa ating mga pagsubok at tungkulin.

Tulad ni Debora, dapat nating kilalanin nang may kababaang-loob ang ating mga limitasyong pantao at kawalang-kakayahang magawa ang anumang bagay na may halagang walang hanggan sa ating sariling karunungan at lakas. Ganap tayong umaasa sa kapangyarihan at patnubay ng Diyos. Ang ating hilig ay magtiwala sa mga mapagkukunang pantao, talento, o edukasyon. Gayunpaman nangangailangan ang gawaing Kaharian ng ganap na pag-asa sa gabay at kapangyarihan ng Espiritu.

Dapat nating ituon ang ating mga sarili sa panalangin sa halip na pagtitiwala sa sarili. Manalangin nang may daing sa Panginoon para sa Kanyang pambihirang pakikialam at lakas sa bawat labanan. Maghintay sa Kanyang mga tagubilin sa halip na magmadali gamit ang sariling pagrerepaso. Nagagalak ang Diyos na sagutin ang panalangin at maihayag ang Kanyang makapangyarihang bisig sa ngalan yaong ganap na umaasa sa Kanya.

Manatiling nakapailalim sa pagsasanay at pagwawasto ng Diyos sa iyong buhay. Pahintulutan Siyang putulin ang mga bahagi ng kasalanan at palakasin ang mahihinang kalamnan sa espirituwal. Pasailalim sa mapagmahal na disiplina ng Ama upang ikaw ay maigkasan para sa bawat mabuting gawa. Pahintulutan ang Kanyang Salita at Espiritu na hubugin ang iyong pagkatao upang mamalas si Jesus.

Maglakad na may matapang, radikal na pagsunod kay Cristo, hindi alintana kung gaano kailogical o nakatakot ang gawain. Maglakad sa pananampalataya tulad ni Debora kapag tinawag ka ng Diyos na labanan ang nakakatakot na kaaway sa espirituwal at mga tanggulan. Magtiwala sa sagana ng Diyos na kapangyarihan at mga pangako. Ibibigay Niya lagi ang tagumpay.

Kapag tulad ni Debora ay ganap nating umaasa sa lakas ni Yahweh, Siya lamang ang tatanggap ng lahat ng kaluwalhatian para manalo laban sa bawat kaaway at hadlang. Walang sandata o pagsubok ang makapipigil sa makapangyarihang layunin ng Diyos kapag inilalagay natin ang hindi nagbabagong pananampalataya sa Kanya. Pinapayagan ng ating kahinaan na sumikat nang maliwanag ang Kanyang kapangyarihan. Tulad ni Debora, sana’y ang papuri lamang sa Panginoon para sa pakikipaglaban at panalo sa bawat labanan para sa Kanyang bayan. Siya ang hindi nagbabagong kompiyansa natin.

VII. Pagwawakas

“Sa Makapangyarihan sa lahat, na makagagawa ng higit pa sa lahat ng ating hinihiling o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa loob natin.” (Mga Taga-Efeso 3:20)

Pinapakita ng kamangha-manghang kuwento ni Debora na kapag tayo’y ganap na umaasa sa Panginoon, malaki ang Kanyang kapangyarihang ipinapamalas sa pamamagitan ng ating kahinaan para sa Kanyang kaluwalhatian. Bagaman karaniwang babae, ipinamalas ni Debora ang di-pangkaraniwang pananampalataya sa harap ng imposibleng pagkalaban. Buong-buo niyang ipinagkatiwala kay Yahweh ang Kanyang mga pangako at kapangyarihan upang makamit ang tagumpay sa kabila ng labis na lakas ng kaaway.

Nagpapatotoo ang himalang pagtatagumpay ng mahina laban sa malakas sa kataasan ng Diyos na walang katulad. Siya ang mandirigma na nagagawang manalo sa bawat labanan para sa mga lubos na umaasa sa Kanya. Walang limitasyong pantao ang makapipigil sa mga layunin ng Makapangyarihan kapag Siya ang nakikipaglaban para sa Kanyang bayan.

Tulad ni Debora, dapat nating piliing ituon ang ating paningin sa kadakilaan ng ating Diyos sa halip na kahinaan natin. Bagaman kulang tayo sa likas na lakas, karunungan, at mapagkukunan, ang Espiritu sa loob natin ay walang hangganang dakila higit sa anumang kaaway na ating hinaharap. Ang Kanyang kapangyarihan ay makakamit ng higit pa sa ating maimaasahan.

Kapag inamin natin ang ating kawalan ng kakayahan na hiwalay kay Cristo, tatanggapin ng Diyos ang lahat ng kaluwalhatian para sa tagumpay. Pinakamalinaw na sumisikat ang Kanyang lakas sa pamamagitan ng mga sisidlan na walang sariling pagtitiwala. Ginagamit Niya ang mahina, mangmang, at mababa upang magtagumpay laban sa mundo sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Dapat ibigay sa ganap na papuri kay Yahweh lamang ang ating mga tagumpay.

Habang matapang nating hahakbangin ang Kanyang mga tungkulin, pinaniniwalaan ang Kanyang mga pangako higit sa nakikitang mga pagkalaban, palalakasin ang ating pananampalataya. Muling makakasaksi tayo ng Kanyang kamangha-manghang pagliligtas. Pinatutunayan Niya ang Kanyang katapatan kapag umaasa tayo sa Kanyang kapangyarihan, hindi sa atin. Ito ang magbibigay-lakas sa atin upang mabuhay sa pananampalataya sa pagtupad sa ating mga tawag.

Inspirasyon sa atin si Debora na lubos na manalig at sumang-ayon kapag tinawag Niya tayo na lumahok sa Kanyang himalang gawain. Bagaman tila imposible ito sa pananaw ng tao, maaari nating pagkatiwalaan ang ating Makapangyarihang Tagapagligtas. Ang Kanyang mga layunin ay maisasakatuparan sa pamamagitan yaong pumili ng katapangan sa harap ng takot, radikal na pagsunod sa kabila ng kawalan ng katiyakan at walang pag-aalinlangang pananampalataya sa harap ng mga imposibilidad. Hayaan nating maging entablado ng Kanyang lakas ang ating kahinaan.

Mga Tanong sa Aplikasyon

 1. Sa anong mga bahagi ng iyong buhay ay umaasa ka sa iyong sariling lakas at kakayahan sa halip na ganap na manalig sa Diyos? Anong mga pagbabago ang kailangan upang lalong magtiwala sa Kanya?
 2. Paano mo mapalalalim ang malapit na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng Salita, at pakikinig sa tinig ng Espiritu? Anong partikular na mga hakbang ang gagawin mo?
 3. Madalas ka bang mag-atubiling o mag-alinlangan kapag tinatawag ka ng Diyos sa isang hamon na tungkulin? Anong mga takot ang humahadlang sa iyo mula sa agaran at mapagkumpiyansang pagtugon?
 4. Paano mo maipapakita ang higit na kababaang-loob at ituturo ang mga tao sa pag-asa kay Cristo sa halip na humanap ng papuri para sa iyong sarili? Ano ang itsura ng pagbibigay luwalhati sa Diyos para sa mga nagawa?
 5. Sa anong mga kasalukuyang “labanan” kailangan mong ituon ang paningin sa kapangyarihan at mga pangako ng Diyos sa halip na sa iyong mga limitasyon? Paano palalakasin ng pag-alala sa nakaraang katapatan ang pagtitiwala mo?
 6. Anong partikular na mga aksyon ang nagpapakita ng iyong debosyon at pagsuko sa pagsunod kay Jesus na higit sa komport at reputasyon? Tinatantiya mo ba ang “halaga” nito?
 7. Paano ka makakalakad na may higit na katapangan habang hahakbangin ang tawag ng Diyos, sa kabila ng kawalan ng katiyakan at takot? Ano ang hitsura ng pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan at pamumuno para sa iyo?
 8. Paano nagbibigay ng perspektiba sa pamamagitan ng alaala sa walang hanggang layunin ng Diyos kasabay ng mga suliraning pantao? Paano nagdadala ng pagtitiis ang pagkakapit sa pag-asa kay Cristo?
 9. Sa anong paraan nararamdaman mong nais ka gamitin ng Diyos sa kabila ng iyong mga kahinaan o limitasyon para sa Kanyang kaluwalhatian? Handa ka bang

Leave a Reply