Kasanayan sa Outreach #3: Ang Mahalagang Gabay sa Epektibong Pagsasanay at Discipleship (Part 1)

Umaasa ang mga outreach ministries sa isang hukbo ng masugid na mga boluntaryo para matupad ang kanilang misyon. Subalit, hindi sapat ang enthusiasm lamang. Kailangan ng strategic na pagsasanay at discipleship upang buksan ang kanilang potensyal para kay Kristo.

Sa kabila ng abalang mga iskedyul at patuloy na mga demand na nag-aagaw ng atensyon, madalas na napapabayaan ang sinasadyang pagsasanay. Ngunit ang paghubog ng mga kasanayan at karakter ay hindi dapat isantabi. Tulad ng pag-invest ni Hesus ng malalim na focus sa Kanyang mga disipulo, kailangan gawing prayoridad ng mga lider ng outreach ang pag-develop ng mga miyembro ng simbahan.

Mga Pangunahing Prinsipyo ng Pagsasanay ng Boluntaryo

Kahit na namumuno sa maikling mga seminar o sa pag-facilitate ng mga kurso na tumatagal ng ilang linggo, may ilang best practices na nagsisiguro ng mataas na impact na karanasan sa pagsasanay:

Kilalanin ang Learner – Unawain ang background, mga motibasyon, mga hamon, at estilo ng pag-aaral ng mga miyembro ng simbahan. I-customize ang mga approach para tumugma.

Malinaw na mga Layunin – Itaguyod ang pagsasanay sa malinaw na mga outcome upang alam ng mga boluntaryo kung ano ang kanilang makukuha.

Kapanapanabik na Paghatid – Pagsamahin ang lecture, diskusyon, mga aktibidad, at praktis. Tumugon sa iba’t ibang mga preference sa pag-aaral.

Modelong mga Ugali – Ipakita ang mga kasanayan nang direkta sa halip na teoretikal na instruction lamang.

Feedback Loops – Magbigay ng coaching at encouragement sa panahon at pagkatapos ng pagsasanay.

Pagsubaybay sa Progreso – I-evaluate ang paglago sa pamamagitan ng mga survey, assessments, mga reflection ng participant, atbp.

Patuloy na Suporta – Ang pagsasanay ay hindi one-and-done. Palakasin ang pag-aaral sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng mga coaching group, refreshers, at higit pa.

Ang Puso ng Discipleship

Habang ang pagsasanay ng kasanayan ay nakatuon sa “paggawa”, ang discipleship ay nakatuon sa “pagiging” – ang paghubog ng karakter, pagkakakilanlan, mga paniniwala at mga ugali upang maging mas katulad ni Kristo. Ang paggawa ng disipulo ay kasama ang:

Modeling – Ipatupad ang mga value sa pamamagitan ng mga aksyon at tugon.

Relasyon – Mag-invest sa mga usapang may kinalaman sa puso. Makinig nang malalim.

Pagtuturo – Itaguyod ang paglago sa scripture, katotohanan, at karunungan.

Pag-customize – Salubungin ang mga tao kung nasaan sila. Personalize ang suporta.

Paghihikayat – Itaguyod ang progreso. Sabihin ang pagkakakilanlan at layunin sa kanila.

Accountability – Magbigay ng loving na istraktura para magtulak ng paglago.

Pagpapalakas – Ipagkatiwala sa mga disipulo ang tumataas na responsibilidad. Palayain sila na mamuno.

Ang discipleship ay natural na nagmumula sa paglalakad ng buhay kasama ang iba. Ang formal na pagsasanay ay nagbubuo ng mga kasanayan, habang ang discipleship ay nagpapabago ng mga puso. Kailangan ng mga outreach ministry ang pareho.

Discipleship Making-Movement (DMM)

 1. Pagsasanay at pagpapagaling ng mga alagad sa pamamagitan ng mga pangunahing kasangkapan: Nagbibigay ang gabay ng mga pangunahing kasangkapan sa mga alagad tulad ng pagsasalaysay ng kanilang patotoo, pagsasalaysay ng kuwento ng Diyos (ebanghelyo), paggawa ng listahan ng mga ugnayan, prayer cycling, prayer walking, binyag, pagdiriwang ng Hapunan ng Panginoon, at pagpupulong sa mga pangkat na 3/3. Pinagagaling ng mga kasangkapang ito ang mga alagad upang ibahagi ang kanilang pananampalataya, imbitahan ang iba, at tipunin ang mga bagong mananampalataya.
 2. Pagbubuo ng mga bagong pangkat at mga iglesia: Tinuturuan ng gabay ang mga alagad na bumuo ng mga bagong pangkat na 3/3 upang turuan ang mga bagong mananampalataya. Habang lumalakas ang pananampalataya ng mga pangkat, hinihikayat silang maging simple na mga iglesia na nagsasagawa ng binyag, hapunan ng Panginoon, pagbibigay, at iba pang mga elemento ng buhay ng katawan.
 3. Pagpaparami ng mga pangkat: Pinapagsanayan ang mga alagad gamit ang siklo ng pagmomodelo-pagtulong-pagbabantay-pag-iwan upang pagalingin ang iba na magsimula ng mga bagong pangkat. Ang layunin ay paramihan ang bilang ng mga pangkat at iglesia, hindi lamang dagdagan ang mga tao sa mga umiiral na pangkat.
 4. Pagpapaunlad ng mga lider: Ginagamit ang mga leadership cell at peer mentoring groups upang paunlarin ang mga lider na makapagsisimula ng mga bagong pangkat. Nangangailangan ang mga disciple-making movement ng patuloy na dumadaming bilang ng mga lider.
 5. Pagpapalawak ng mga network: Habang dumadami ang mga pangkat, bumubuo sila ng mas malalaking city-wide networks ng maliliit na iglesia. Maari itong magtulungan upang maabot ang kanilang mga komunidad at ang buong mundo. Tinutulungan ng mga generational map na subaybayan ang paglaki.
 6. Pagpokus at pananagutan: Nagbibigay ng pagpokus at pananagutan para sa mga alagad ang mga kasangkapan tulad ng 3-month plan at coaching checklist habang ipatutupad nila ang natutunan. Pinagaanap ng pananagutan ang patuloy na paglago ng kilusan.

Aplikasyon sa Iyong Konteksto

May mga core na prinsipyo ng pagsasanay at discipleship na itinakda, ang susunod na hakbang ay ang pag-assess ng tiyak na mga pangangailangan. Posibleng mga tanong ay:

 • Saan kailangan ng ating mga boluntaryo ng paglago ngayon? Kaalaman, mga attitude, o karakter?
 • Paano kami kasalukuyang nagpapasanay at nagdi-disciple ng mga boluntaryo? Ano ang gumagana nang maayos at anong mga puwang ang mayroon?
 • Anong mga resources o sistema ang maaaring ma-develop para mapabuti ang pagsasanay at discipleship?
 • Paano namin masusubaybayan ang progreso sa pag-develop ng boluntaryo? Anong mga metric ang magpapakita ng tagumpay?
 • Anong mga hadlang ang pumipigil sa pagsasanay at discipleship ngayon? Paano namin ito masosolusyunan?

Ang sinasadyang pagsasanay at discipleship ay nangangailangan ng commitment, ngunit nagbubukas ito ng kahanga-hangang potensyal sa mga boluntaryo. Habang ang mga miyembro ng team ay lumalago sa competence at pagiging katulad ni Kristo, nagkakaroon sila ng kapasidad na gumawa ng mas malaking impact sa kaharian. Sulit ang pamumuhunan.

Pag-unlad sa Paglalakbay

Ang pagsasanay at pagdi-disciple ng mga boluntaryo ay nangyayari sa isang walang katapusang spectrum, hindi isang one-time na proyekto. Ngunit ang susunod na hakbang ay kailangang magsimula sa isang lugar. Kilalanin ang isang puwang na aayusin at magsimula, isang buhay sa isang pagkakataon. Sa proseso, maaaring makita mo na ang iyong sariling paglago ay pinapabilis din. Habang ang bakal ay nagpapatalas ng bakal, magkasama tayo sa pagtaguyod ng isang environment kung saan ang bawat tao ay maaaring magtagumpay sa layunin at tawag.

Go to Essential Missional Leadership Skills for Outreach

 

Leave a Reply