Simulain #3: Tumugon sa Tamang Panahon ng Diyos

Panimula

Ang pagtingin ng Diyos sa panahon ay lubos na magkaiba kaysa sa pananaw ng tao. Bilang mga tao, madalas nating tingnan ang panahon sa pangkaisipan, magkakasunod na paraan na nakamarkahan ng mga oras, araw, at taon sa isang orasan o kalendaryo. Nag-iisip tayo sa mga huling araw, pagiging tumpak sa oras, at mga kilometro ng buhay. Ngunit gumagana ang Diyos sa isang napakaiiba na takbo ng panahon – kung ano ang tinatawag ng mga sinaunang Griyego na “kairos” na panahon.

Chronos – (G5550) ay tumutukoy sa “isang puwang ng panahon,” iikli man Hal. Mat 2:7; Luk 4:5, o mahaba, Hal. Luk 8:27; Luk 20:9; o isang pagkakasunud-sunod ng “mga panahon,” maikli, Hal. Gawa 20:18, o mahaba, Hal. Rom 16:25, RV, “panahong walang hanggan”; o tagal ng “panahon,” Hal. Mar 2:19, ikalawang bahagi, RV, “habang” (KJV, “hangga’t”), hal., “para sa anumang panahon.” Para sa isang mas komprehensibong pagtalakay tingnan ang SEASON, A, Bil. 2.

Kairos – (G2540), pangunahin “tamang sukat, tamang proporsyon,” kapag ginamit sa “panahon,” tumutukoy sa “isang tiyak o partikular na panahon, panahon,” kung minsan isang kanais-nais o angkop na “panahon,” hal. Roma 5:6, RV, “panahon”; Gal 6:10, “pagkakataon.” Sa Mar 10:30 at Luk 18:30, “sa panahong ito” (kairos), sa madaling salita, “sa buhay na ito,” ay ipinagkaiba sa “paparating na panahon.” (Vine’s Complete Expository Dictionary of the New Testament)

Ang Chronos ay maaaring makita bilang basketball. Kapag nagsimula ang orasan, magpapatuloy ang laro hanggang sa maubos ang oras. Ang Kairos ay tulad ng chess, lumilipas ang oras batay sa tugon ng bawat manlalaro. Batay din sa Kairos ang baseball. Ito’y batay sa tugon ng bawat koponan habang naglalaro kumpara sa paunlaran na panahon tulad ng basketball.

Sa pagkaunawa na gumagana ang Diyos sa panahon gamit ang Kairos, pinapayagan nito tayong maintindihan na hindi Niya hinahanap ang tagal ng panahon para mabuo ang ating katangian. Hinahanap Niya ang tugon sa panahong tinatamasa natin ngayon upang tayo’y maka-usad sa Kanyang kalooban.

Halimbawa si Moises ng panahong Kairos. Ipinadala si Moises bilang tagapaghatid nang daing ng bayan ng Diyos. Iyon ang unang tugon. Ang isa pang kinakailangang tugon ay ang puso ni Moises na kailangang maging mapagpakumbaba at handang sundin ang Diyos. Bagaman hindi perpekto si Moises, sapat na ito para magamit siya ng Diyos.

Nakikita rin natin ang panahong Kairos sa mga Israelita sa ilang. Ang mga taon sa ilang ay dapat lamang na ilang linggo, ngunit umabot ito ng 40 taon. Ang pangunahing prinsipyo roon ay hindi gusto ng Diyos na magtamasa sila ng 40 taon sa ilang, ngunit nais Niyang tumugon sila nang may puso ng kababaang-loob at sundin Siya nang maamo. Kung tugunan ng mga Israelita ng tama, ilang linggo lamang ang mga taon sa ilang, gayunpaman, dahil sa kanilang pagsagot sa pamamagitan ng pagrereklamo at pagbulong-bulungan umabot ito ng 40 taon.

Ganito din ang ating buhay, makaka-usad tayo sa pagwawasto ng kalooban ng Diyos sa lupa sa ating buhay at sa mga nasa paligid natin batay sa tagal bago tayo tumugon sa paraan na nais ng Diyos para sa atin. Tandaan, gusto ng Diyos ang buong puso natin, hindi lamang ang bahagi nito. Kapag buo na ang ating mga puso magagamit Niya tayo nang lubos. Kapag wala tayong ibinibigay na puso hindi tayo magagamit Niya sa paraan na nais Niya. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi sa Sermon sa Bundok na magmamana ng lupa ang maamo.

Hinahanap ng Diyos ang mga maamo at mahinahong tao upang pamunuan ang lupa. Ayaw Niya ng mga taong gagawin ang kanilang sariling bagay at magmamalaki sa kanilang sariling lakas. Hinahanap ng Diyos ang mga taong namumuhay gaya ni Jesus. Bagaman perpekto at Anak ng Diyos si Jesus, sumunod pa rin siya sa kalooban ng Ama at kababaang-loob at kamahinahan. Ito ang halimbawang ibinibigay sa atin ng Diyos upang sundin habang nabubuhay tayo.

Ang Buhay at Tawag ni Moises

Malilinaw na makikita ito sa paraan ng pakikitungo ng Diyos sa buhay at tawag ni Moises. Ipinanganak si Moises sa ilalim ng pang-aapi sa Ehipto, gayunpaman dumating ang itinakdang panahon ng Diyos para kumilos para sa Kanyang bayan nang daingin ng Israel ang Kanya sa kagipitan. Ang kanilang tugon ng desperasyon ay nag-udyok sa Diyos na kumilos at tawaging si Moises. Hindi gumagana ang Diyos ayon sa panahong itinakda ng tao kundi maingat na nakikinig sa sigaw ng puso ng Kanyang bayan sa mahalagang sandaling iyon.

Tumugon si Moises sa tawag ng Diyos, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan at pakiramdam ng kakulangan. Tinahak niya ito sa pagsunod, gaano man kungop. Sa paggawa nito, naipwesto si Moises para sa kamangha-manghang kapangyarihan ng Diyos at naigkasan upang matupad ang gawain. Muli, ipinapakita ng prinsipyong ito ang pagkaligaw ng ilang – ang dapat ay isang maikling paglalakbay ay umabot ng 40 taon dahil sa kakulangan ng tugon ng Israel sa pamamagitan ng pagrereklamo at kawalan ng tiwala. Hindi handang umusad nang kasama ang mga pangako ng Diyos ang kanilang mga puso.

Pakikipag-ugnayan sa Pamamagitan ng Pagtugon

Lumago si Moises sa pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapakumbaba sa sarili at pagkatuto na pakinggan ang tinig ng Diyos. Tumugon siya sa mga paghirang at tawag na makadiyos ayon sa mga layunin ng Diyos sa halip na pagkakaiba ng tao sa panahon at mga limitasyon. Nakamit ni Moises na malaman ang puso at katangian ng Diyos, na makapagsalita sa Kanya nang “harapan sa harapan, malinaw at hindi sa mga palaisipan” (Mga Bilang 12:8).

Kung paano ipinapakita ng halimbawang ito, ang lagi’t laging iniintindi ng Diyos ay ang ating tugon sa mga sandali na ibinibigay Niya sa halip na tagal ng panahon mismo. Ang ating pagtugon at pagsunod sa kairos na panahon ng Diyos ang magpoposisyon sa atin upang lumakad sa Kanyang kalooban at pagpapala. Sumasali tayo sa Kanyang mas malaking dakilang plano kapag sumasang-ayon tayo.

Ipinapakita ng Buhay ni Moises ang Kabuluhan ng Pagtutugon sa Tawag at Tamang Panahon ng Diyos

Ipinapakita ng buhay ni Moises, mula kapanganakan hanggang kamatayan, ang mahalagang simulain ng mabilis na pagtugon sa tamang panahon at patnubay ng Diyos.

Tawag ng Diyos at Tugon ng Israel

Nang isilang si Moises, inaalipin ang mga Israelita bilang mga alipin sa Ehipto. Hindi kumilos ang Diyos upang iligtas sila ayon sa takbo ng panahon ng tao, ngunit naghintay hanggang sa ang kanilang mga puso ay tumugon sa pamamagitan ng desperadong mga daing para sa tulong. Nang magkakaisang ihingi ng Israel ang kanilang mga puso patungo sa Diyos, narinig Niya ang kanilang daing at “naalala ang Kanyang pangakong tipan” (Exodo 2:23-25). Itinulak sila ng kanilang katayuan ng kababaang-loob at pagsalalay upang abutin ang itinakdang panahon ng Diyos para kumilos.

Tugon ni Moises sa Kahit may Pakiramdam ng Kakulangan

Tinawag ng Diyos si Moises sa pamamagitan ng nagliliyab na punongkahoy, utos sa kanya na pumunta kay Faraon at iligtas ang mga Israelita. Pakiramdam ni Moises ay hindi siya karapat-dapat sa gawain, na nagtanong, “Sino ako?” (Exodo 3:11). Kilala niya ang kanyang sariling mga kahinaan – na siya’y “mabagal magsalita at madungis ang dila” (Exodo 4:10). Gayunman pinili ni Moises na sundin ang tawag ng Diyos sa kabila ng mga pag-aalinlangan at pagdududa. Bilang tugon, naipwesto si Moises para sa pagkapangyarihan at kagamitan ng Diyos. Nangangakong Diyos, “Ako’y makakasama ng iyong bibig at tuturuan ka kung ano ang dapat mong sabihin” (Exodo 4:12).

Taon ng Pagkaligaw sa Disyerto at Hindi Pagkakataon

Ang dapat ay isang maikling paglalakbay mula sa Ehipto patungo sa Pangakong Lupain ay naging 40 taon ng pangungulila sa disyerto para sa Israel dahil sa kawalan nilang tugon. Sa Kadesh Barnea, umatras ang Israel sa pagpasok sa lupain dahil sa takot. Ang kawalan nilang pananampalataya ang dahilan kung bakit nakaligtaan nila ang tamang panahon ng Diyos, kaya nangungulila sila hanggang sa namatay ang hindi tapat na henerasyon. Si Josue at Caleb lamang ang ganap na sumunod sa Panginoon (Mga Bilang 14:26-35).

Paglago sa Pakikipag-ugnayan sa Pamamagitan ng Pagtugon

Habang agaran namang tumutugon si Moises sa tawag ng Diyos at umaasa sa lakas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kakulangan, lumalim ang kanyang ugnayan sa Panginoon. Naitala sa Mga Bilang 12:3 na si Moises ay “napakamaamo, higit sa lahat ng tao na nasa ibabaw ng lupa.” Kanyang kababaang-loob na nagpalapit ng relasyon na napakalapit na nakakausap ni Moises ang Diyos nang “harapan sa harapan” sa halip na hindi direkta (Mga Bilang 12:8).

Ipinapakita ng paglalakbay ni Moises na mahalaga ang pagtugon sa tamang panahon at patnubay ng Diyos, kahit may kamalian, upang makalakad sa Kanyang kalooban at layunin para sa ating mga buhay.

Pangunahing mga Simulain

Ipinapakita ng buhay ni Moises ang ilang mahahalagang simulain kapag dating sa pagsagot sa tamang panahon at tawag ng Diyos:

 • Higit na tumitingin ang Diyos sa tugon ng ating puso kaysa sa tagal ng panahon – Ang mga Israelita ay nasa pagkaalipin sa loob ng maraming taon bago dumating ang itinakdang panahon ng Diyos para kumilos. Nang sabay-sabay nilang daingin ang kanilang puso sa Kanya, iyon ang naging sandaling kairos.
 • Ang pagsang-ayon sa Diyos, kahit may kakulangan, ay naglalagay sa atin para sa Kanyang kapangyarihan – Tumugon si Moises sa tawag ng Diyos kahit na pakiramdam ay hindi niya karapat-dapat at may kakulangan. Sa paghakbang sa pagsunod, pinagkalooban siya ng Diyos ng kakayahan para sa gawain.
 • Ang pagsunod sa bawat hakbang sa Diyos, tulad ng pagsubaybay ng tupa sa pastol, ay susi – Maraming hindi tiyak para kay Moises ang paglalakbay na hinaharap. Ngunit kailangan niyang magtiwala at sundin ang Diyos sa bawat hakbang, tulad ng pagsalalay ng tupa sa pastol.
 • Ginagamit ng Diyos ang nakaraang mga karanasan at kakayahan ngunit dumarating ang pagbabago sa pamamagitan ng pagtugon ngayon – Malamang natutunan ni Moises ang pamumuno at komunikasyon habang lumalaki sa korte ni Faraon. Isinama ng Diyos ang mga iyon para sa Kanyang mga layunin nang tumugon si Moises sa Kanyang tawag.
 • Nagdadala ng kapanatagan sa halip na pagkabalisa ang paglalakad na magkayugyog kay Cristo – Kapag sinubukan nating dalhin mag-isa ang mga pasanin mararanasan natin ang pagkabalisa. Kailangan ibigay ni Moises ang kanyang kakulangan sa Diyos sa halip na pagmasdan ang sarili. Ito ang nagpayag sa kanyang maglakad sa magaan na pakikipagtulungan sa Diyos.
 • Ang malapit, harapang relasyon sa Diyos ay nangangailangan ng karangalan at paggalang – Lumapit si Moises sa Diyos na may banal na takot at panggigilalas, inalis ang kanyang sandalyas. Kailangan nating tingnan ang Diyos bilang Siya – banal, nakahihigit, at “hiwalay” – upang makalapit.

Nanatiling napakahalagang mga simulain mula sa halimbawa ni Moises ang mga ito para sa mga mananampalataya ngayon. Ang agarang pagtugon sa tinig at tamang panahon ng Diyos ay nagpapatuloy sa mga ito sa ating mga layunin at pagpapala na Kanyang inilaan.

Paggamit

Ang pagmumuni-muni sa buhay at tawag ni Moises ay nagbibigay sa atin ng mahahalagang punto sa paglalapat kapag pinag-uusapan ang pagsagot sa tamang panahon at patnubay ng Diyos para sa ating mga buhay:

 • Suriin ang mga lugar kung saan maaaring kailangan mong tumugon batay sa takbo ng panahon ng Diyos sa halip na pangmagkakasunod na oras – Tulad ni Moises, maaaring naghihintay ang Diyos para sa ating desperadong daing para sa tulong. Anong mga pangangailangan o ninanais ang hindi mo pa dinala sa Diyos? Magpakumbaba ka sa Kanya.
 • Kilalanin anumang mga pagdududa o pag-aalinlangan na pumipigil sa iyong pagsagot sa tawag ng Diyos – Tulad ni Moises, maaaring pakiramdam natin ay hindi handa at kulang. Tandaan na pagpapalakasin at hahandaan ka ng Diyos kapag lumabas ka sa pananampalataya. Ang Kanyang lakas ay ginagawang sakdal sa kahinaan.
 • Isumite ang mga pasaning dala-dala mo mag-isa at maglakad na magkayugyog kay Cristo – Umaasa ka ba sa sariling pagsisikap sa halip na magpahinga sa pakikipagtulungan sa Diyos? Ibaba ang kontrol at maniwala sa Kanyang kapangyarihang presensya. Pahintulutan Siyang dalhin ang mga alalahanin na mabigat para sa iyo.
 • Maniwala sa bawat hakbang sa Diyos sa mga lugar kung saan mukhang hindi malinaw ang landas – Maaaring hindi mo alam ang buong paglalakbay, katulad ni Moises. Pakinggan ang tinig ng Diyos at sundin Siya nang isang hakbang sa isang pagkakataon. Gagabayan ka Niya.
 • Hilingin sa Diyos na bumuo ng agarang tugon ng puso – Huwag ipagpaliban ang pagsunod na iniisip mo mas tutugon ka nang mabuti bukas. Hilingin sa Diyos na buuin ang sensitibidad at bilis sa pagsagot NGAYON. Gumawa ng maliliit na akto ng pagsunod sa sandaling ito.

Mga Tanong para sa Pagmumuni-muni:

 • Kailan ka tinawag ng Diyos sa bagay na tila lampas sa iyong kakayahan? Paano ka tumugon? Ano ang natutunan mo sa proseso tungkol sa pagtitiwala sa Kanyang lakas?
 • Mayroon bang mga lugar kung saan kailangan mong isuko ang kontrol at simulan ang paglalakad sa pakikipagtulungan sa Diyos sa halip ng sariling pagsisikap? Ano ang isang paraan na maaari mong gawin ang “pakikipagkaisa” ngayong linggo?
 • Anong mga pagdududa o pag-aalinlangan ang kailangan mong ibaba upang mabilis na makatugon sa tawag ng Diyos sa iyong buhay? Mayroon bang mga unang hakbang ng pagsunod na hinihiling Niya sa iyo?

Leave a Reply