Simulain #2: May Plano ang Diyos Para Sa Iyo

Bago pa tayo likhain sa sinapupunan, kilala na tayo ng Diyos at may layunin Siyang plano para sa ating buhay. Gaya ng makapangyarihang ipinakita sa kuwento ni Gideon, nakikita ng Diyos ang lahat ng panlabas na anyo at limitasyon upang hubugin ang isang tinatadhana ng kabutihan para sa bawat tao. Bagaman maaaring maramdaman natin na hindi karapat-dapat, masyadong mahina, o nakagapos ng ating mga kalagayan, may pag-ibig na pinaghahanda at pinagagaling ng Diyos ang Kanyang mga tinawag, ginagawa silang karapat-dapat para sa mga plano na Kanyang inihanda.

Sa Jeremias 29:11, ipinahahayag ng Diyos ang Kanyang puso at hangarin para sa ating buhay: “‘Sapagkat alam ko ang plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, plano para sa inyong kabutihan at hindi sa inyong kapahamakan, plano upang bigyan kayo ng magandang hinaharap at ng pag-asa.'” Bagaman hindi natin lubos na mauunawaan ang lawak ng mga palalong layunin ng Diyos, maaari tayong tumiwala na sadyang para sa ating kabutihan at pagyabong ang Kanyang mga plano. Iniibig Niya tayo bilang Kanyang natatanging nilikha at gusto Niya tayong makitang umunlad sa tawag na inihanda Niya.

Ipinakita ito kay Gideon na pakiramdam ay hindi karapat-dapat na mabuhay para sa mga plano ng Diyos. Nang tawagin upang iligtas ang Israel mula sa mapanlikha na mga Madianita, sumagot si Gideon, “Ang angkan ko ang pinakamahina sa buong lipi ni Manases, at ako ang pinakahamak sa buong pamilya ko!” (Mga Hukom 6:15). Mula sa pananaw ng sanlibutan, hindi karaniwang kandidato si Gideon. Ngunit nakita ng Diyos ang potensyal ni Gideon. Tinawag siyang “makapangyarihang bayani” ng Diyos at ipinangako na sasamahan siya, na nagsasabing “Humayo ka sa lakas na taglay mo” (Mga Hukom 6:14).

I. Itinadhana para sa Kabutihan

Bago pa tayo mabuo sa sinapupunan, masinsinang inilarawan ng Diyos ang isang layunin at kayamanan sa buhay para sa bawat isa, na kanyang nilalang. Ang Kanyang mga plano ay nilikha sa pag-ibig, na nakalaan para sa ating pinakamalaking kagalakan at pagsulong. Tulad ng ipinakita sa buhay ni Gideon, madalas na ginagamit ng Diyos ang pinaka-hindi karaniwang mga tao at mga pangyayari upang maihayag ang Kanyang maluwalhating mga layunin.

Mga Plano upang Palaguin at Magbigay ng Pag-asa

Sa Jeremias 29:11, inihahayag ng Diyos ang Kanyang puso patungo sa Kanyang mga tao: “Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, wika ng Panginoon, mga planong palalaguin kayo at hindi kayo pahihirapan, mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang hinaharap.” Bagaman hindi natin lubos na mauunawaan ang lawak ng mga layunin ng Diyos, maaari tayong tumiwala na mahigpit na dinisenyo ang mga ito para sa ating kabutihan.

Itago ang butil mula sa mga Madianita

“Pagkatapos, naupo ang angel ng PANGINOON sa ilalim ng malaking puno sa Ofra na pag-aari ni Joas mula sa angkan ni Abiezer. Noon ay nagbubudburan ng trigo si Gideon na anak ni Joas sa tapat ng pisaan ng ubas upang itago ang butil mula sa mga Madianita.” (Mga Hukom 6:11)

Naglalarawan ang talatang ito ng eksena para sa pagtawag kay Gideon na maging pinuno at hukom sa Israel. Inaapi ng mga Madianita ang mga Israelita, sinisira ang kanilang lupain at ninanakaw ang kanilang mga pananim. Nagbubudbur si Gideon ng trigo sa isang pisaan ng ubas, na hindi pangkaraniwan – ito ay karaniwang isinasagawa sa isang giikan sa labas at hayagan.

Ang katotohanan na nagbubudbur si Gideon sa isang pisaan ng ubas, na mas mahirap na proseso, ay nagpapahiwatig na sinubukan niyang itago ang butil mula sa mga Madianita upang maiwasan na maangkin ito. Ipinapakita nito ang takot at pang-aapi na dala ng mga kaaway ng Israel sa panahong iyon.

Naupo ang anghel ng Panginoon, isang pagpapakita ng Diyos mismo, at naupo sa ilalim ng isang puno ng encino na pag-aari ni Joas, ang ama ni Gideon. Ang partikular na banggit ng punong ito at ang mga pangalan ni Gideon at ng kanyang ama ay nag-ugat sa kuwentong ito sa isang tunay na makasaysayang tagpuan.

Ang paglitaw ng anghel kay Gideon ay nagsisilbing isang pangunahing puntong pagbabago – tatawagin niya ang karaniwang lalaking itong nagtatago sa pisaan ng ubas upang tumindig bilang isang makapangyarihang mandirigma at tagapagligtas ng Israel. Magpapatuloy si Gideon sa pagsira sa mga altar ni Baal at pagtitipon ng hukbo na binubuo ng 300 na kalalakihan upang talunin ang malaking hukbo ng Madian gamit ang mga trumpeta, sulo, at lalagyan ng putik sa Mga Hukom 6-7 sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.

Ngunit nagsisimula ito sa ilalim ng puno ng encino, kung saan nakipagkita ang Diyos kay Gideon sa gitna ng takot at pang-aapi upang tawagin siya mula sa kahinaan patungo sa kalakasan. Ipinapakita nito kung paano madalas pumili at tumawag ang Diyos ng mga hindi karaniwang tao upang matupad ang Kanyang dakilang mga layunin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan.

“Pagkatapos, nagpakita sa kanya ang anghel ng PANGINOON at sinabi, “Makapangyarihang bayani, sumasaiyo ang PANGINOON!” (Mga Hukom 6:12)

Makapangyarihang bayani

Tinawag ng Diyos si Gideon na isang makapangyarihang bayani, kahit isa siyang taong nagtatago. Sa parehong paraan para sa atin, tinawag niya si Pedro na isang bato, na kung saan itatayo ang pundasyon ng iglesya. Ngunit si Pedro ay isang taong tumanggi kay Jesus. Sa parehong paraan, tumingin ang Diyos kay Pablo at sinabi ‘’Gagamitin kita sa mga Hentil,’’ kahit na pinapatay ni Pablo ang mga Kristiyano noon. Kapag tumitingin sa atin ang Diyos, hindi Niya tayo hinahatulan ayon sa ating ginagawa bilang ating pagkakakilanlan. Sa halip, tinitingnan Niya ang ating pagkakakilanlan sa kung sino tayo bago tayo ipinanganak. Kaya’t mahalaga na makinig sa Diyos at kung sino ang Kanyang itinatawag sa atin. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung sino tayo sa loob, at kung paano tayo dapat kumilos sa labas. Ngunit nagsisimula ito sa loob. Alam ng Diyos kung sino tayo bago pa tayo binuo sa sinapupunan ng ating ina, Siya lamang ang makakaalam noon.

Sumasaiyo ang Panginoon

Isa pang napakahalagang aspeto rito ay nang tawagin niya si Gideon, ipinahayag Niya na kasama Niya ito. Iyon ay isang mahalagang bahagi. Maaari tayong gumagawa ng mga bagay na pakiramdam natin ay napakahalaga at maaaring ginagawa natin ito nang buong husay. Ngunit kung wala ang Panginoon, sa huli, walang walang hanggang halaga ang magagawa natin. Sa pagsabi ng Diyos na kasama Niya si Gideon, batay ay sinasabi Niya, ”Kasama kita at itataguyod natin ang isang bagay na may walang hanggang layunin, at hindi mo ito gagawin sa iyong sariling lakas o sa iyong sariling kalooban o kapangyarihan.” Kapag kasama mo ang Diyos, sa esensya, itatatag mo ang Kanyang kaluwalhatian sa lupa, na kung ano ang dapat nating gawin.

Itinakda na Baguhin

Hindi static ang mga plano ng Diyos para sa ating mga buhay kundi kinasasangkutan ng isang dyanamikong proseso ng paglago at pagbabago. Hindi nagsimula si Gideon bilang isang makapangyarihang mandirigma o isang lalaking may dakilang pananampalataya. Ngunit habang sumusuko siya sa tawag ng Diyos, pinapagsira ang mga diyus-diyosan, at lumalakad sa pagsunod, unti-unting hinuhubog siya ng Diyos patungo sa Kanyang mga layunin.

Sa parehong paraan, kasangkot sa mga plano ng Diyos para sa ating mga buhay ang pagiging naaayon sa larawan ni Cristo (Mga Taga-Roma 8:29). Habang sumusuko tayo sa Kanya, binabago Niya ang ating pagkatao at pinagkakalooban tayo ng kapangyarihan na makiambag sa Kanyang gawa. Ano man ang ating pinagsisimulan, magagawa ng Diyos na gawing karapat-dapat tayo para sa mga planong Kanyang inihanda nang maaga para sa atin upang lakaran (Mga Taga-Efeso 2:10).

II. Ang Ating Kahinaan, ang Kakayahan ng Diyos

Bagaman mararamdaman nating hindi karapat-dapat sa mga plano at layunin na mayroon ang Diyos para sa ating mga buhay, kayang kaya Niya itong ibigay sa Kanyang mga tinawag. Kapag nagtiwala tayo hindi sa ating sariling lakas kundi sa Espiritu ng Diyos na gumagawa sa loob natin, magagawa Niya ang Kanyang mabuting mga plano sa pamamagitan maging ng pinakamaamong at pinakamahinang sisidlan.

Lampasan ang Takot at Kakulangan

Tulad ni Gideon, maaaring tumingin tayo sa ating mga buhay at maramdamang takot, limitado, o hindi angkop para sa mga plano ng Diyos. Nagmula si Gideon sa pinakamahinang angkan at naramdamang wala siyang lakas na tubusin ang Israel mula sa mga manlulupig nito. Mula sa pananaw ng sanlibutan, siya ay hindi karaniwang kandidato.

Nang tawagin ng Diyos si Gideon sa isang makapangyarihang layunin, sumagot siya sa takot at kakulangan: “Patawarin po ako, Panginoon ko… paano ko maililigtas ang Israel? Ang angkan ko ang pinakamahina sa Manases, at ako ang pinakahamak sa aming pamilya” (Mga Hukom 6:13, 15). Gayunpaman nakita ng Diyos ang potensyal ni Gideon at pinagkalooban siya ng lakas na higit sa kanyang likas na kakayahan.

Maaari tayong magpalagay ng mga limitasyon batay sa ating mga kahinaan, pagkakamali, at mga takot. Ngunit tinatawag tayo ng Diyos na lampasan ang mga ito at maglakad sa tapang na pananampalataya. Sa halip na hayaang limitahan tayo ng ating mga kawalan ng tiwala ang mga posibilidad para sa ating mga buhay, maaari nating isuko ang mga ito sa Diyos at maniwala na nakikita Niya ang ating nakatagong potensyal.

Ang Kanyang Lakas ay Ginagawang Sapat sa Mahina

Hindi tinatawag ng Panginoon ang handa; pinaghahandaan Niya ang Kanyang mga tinawag. Pinipili ng Diyos ang mga walang halaga sa sanlibutan, tinatawag ang maamo, ang mahina, at ang hindi sapat upang maipakita ang Kanyang kapangyarihan. Gaya ng nakasaad sa 2 Mga Taga-Corinto 12:9, “Sapat na ang aking biyaya sa iyo, sapagkat kahit mahina ka, doon nagiging ganap ang aking kapangyarihan.

Isinasakatuparan ng Diyos ang Kanyang makapangyarihang mga layunin sa pamamagitan ng mga nakikilala na mahina sila at walang kakayahan sa kanilang sarili. Dinudurog ang ating mga kahinaang kinikilala at pinapalakas ang mga ito, at dinala ang kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. Ang ating bahagi ay ganap na isuko ang ating mga takot at limitasyon sa Diyos, sa pagtitiwala na ang Kanyang Espiritu sa loob natin ay higit pa sa anumang hinaharap natin (1 Juan 4:4).

Gaya ng napag-alaman ni Gideon, ang susi ay umaasa hindi sa ating sariling kakayahan ngunit sa nakapagpapalakas na Espiritu ng Panginoon. Nang gibain ni Gideon ang mga diyus-diyosan sa pananampalataya at sumunod sa kabila ng kanyang pakiramdam ng kakulangan, binihisan siya ng Diyos para sa labanan, at ibinigay ng Espiritu ang tagumpay sa kanya (Mga Hukom 6 Narito ang patuloy na pagsasalin:

Maniwala sa Kanyang Kapangyarihang Magbago

Gaano man tayo karamdamang hindi karapat-dapat, kayang baguhin at gamitin tayo ng Diyos nang makapangyarihan para sa Kanyang mga layunin. Kinukuha Niya ang mga tinanggihan ng sanlibutan at ginagawang makapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu (1 Mga Taga-Corinto 1:27-29). Habang ganap na iniaalay natin ang ating mga sarili sa Diyos, sa pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan sa loob natin, huhubugin Niya tayo para sa mga gawa ng paglilingkod na Kanyang inihanda nang maaga para sa atin (Mga Taga-Efeso 2:10). Kung saan tayo mahina, doon sumasagana ang lakas ng Diyos.

Sa halip na ilagay ang ating mga sarili sa mga limitasyon batay sa ating mga kahinaan at limitasyon, maaari tayong magkaroon ng tapang na pananampalataya na ang Diyos na tumatawag sa atin ay kikilalanin din tayo. Kapag sinabi nating “oo” sa mga layunin ng Diyos at nagtiwala sa Kanyang kapangyarihan, gagawin Niya ang mga makapangyarihang bagay sa buong buhay natin. Gaano man tayo kakulangan o natatakot, ang Kanyang lakas ay gagawing sapat kahit tayo’y mahina.

III. Humakbang sa Pananampalataya

Upang mamuhay sa mga kasiya-siyang mga plano at layunin na mayroon ang Diyos para sa ating mga buhay ay nangangailangan ng matapang na pananampalataya at matapang na pagkilos. Tulad ng ginawa ni Gideon, kailangan nating gibain ang mga bagay na sagabal sa atin, sundin ang Diyos kahit sa harap ng takot, at maniwala na kikilalanin Niya tayo para sa mga gawain na Kanyang inihanda.

“Nang gabi ring iyon, sinabi ng PANGINOON kay Gideon, “Gibain mo ang altar ni Baal ng iyong ama at putulin mo ang poste ni Ashera na nakatayo sa tabi nito.” (Mga Hukom 6:25)

Gibain ang altar ni Baal ng iyong ama

Nang gamitin ng Diyos si Gideon para sa pagtubos ng kanyang bayan at tagumpay para sa kanyang bayan, una munang kailangan niya gawin ang gawain sa kanyang sariling buhay. Kailangan niyang gibain ang anumang mga altar sa kanyang buhay at buhay ng kanyang ama. Dapat din nating payagan ang Diyos na hindi lamang tayo magamit para sa iba, pero dapat din nating asahan na dadalhin Niya ang kalayaan sa ating mga buhay, at dadalhin din Niya ang kalayaan sa buhay ng ating pamilya. Karaniwan, una munang tutugon ang ating pamilya sa tawag ng Diyos pagkatapos nating tumugon sa tawag ng Diyos. Isa sa mga bagay sa pagtugon sa tawag ng Diyos ay talagang pag-alis ng anumang kasalanan sa ating mga buhay, na kinakatawan ng altar ni Baal.

Poste ng Ashera

Bagaman ang mga Israelita ay bayan ng Diyos, nakikita rin natin na ngayon ay ganap na silang naging mga taong sumasamba sa mga diyus-diyosan. Ang poste ng Ashera ay isang sagisag na hinahangad nilang maging pinagmumulan ng kanilang fertilidad si Ashera sa halip na ang Diyos, na karaniwan. Sinabi sa kanya ng Diyos, ‘Kailangan mong putulin ito.’ Ang ginagawa Niya sa personal na buhay ni Gideon at sa buhay ng kanyang pamilya ay ipinapakita Niya na Ako na ngayon ang magiging pinagmumulan ng lahat sa iyong buhay, pamilya, fertilidad, pananalapi, proteksyon, lahat. Ito ang itinatama ng Diyos rito.

“Kinabukasan nang maagang gumising ang mga tao sa bayan, natuklasan ng ilan na ang altar ni Baal ay nawasak at ang poste ni Ashera sa tabi nito ay naputol. Sa halip ay itinayo ang isang bagong altar doon. At nakita nilang naroon ang natirang bahagi ng torong inalay.” (Mga Hukom 6:28)

Natuklasan

Nakikita natin sa susunod na parirala na napublico ang mga aksyon ni Gideon laban sa kasalanan. Kay Gideon, napakapublico na nakita ito ng mga tao kinabukasan, na madaling makita, dahil ang mga ito ay altar at mga posteng nakatayo kung saan lahat ng tao ay napapansin. Upang sabihin na kapag sinisira natin ang kasalanan sa ating mga buhay, may tunay na pagbabago sa paraan ng ating pamumuhay, at may pagbabago sa mga bagay na ginagawa natin. Kapag tunay ang ating pagsisisi, tunay din ang pagbabago sa pamumuhay. Ipinapakita ito sa ating mga libangan, sa paraan ng ating pananamit, pakikipag-usap, paglalakad, mga desisyong ginagawa, may pahayag sa langit at sa mundo kung sino tayo bilang isang taong binago ng kapangyarihan ng Diyos.

Sa halip ay itinayo ang isang bagong altar

Hindi lamang gusto ng Diyos na gibain natin ang mga lumang kasalanan ng ating buhay. Gusto Niya ring palitan ang mga ito ng mga matuwid na paraan ng pamumuhay. Mahalaga itong malaman, dahil ang pagsisisi ay hindi lamang pag-alis ng kasalanan, ito’y paggamit ng Diyos upang palitan ang kasalanan. Tuwing sinasabi ng Diyos na palitan ang isang bagay sa ating buhay, kung may diyos-diyosan sa ating buhay o isang bagay na sinasamba natin. Sabihin na lang, mayroon tayong isyu sa pagmamataas, nais ng Diyos na palitan ito ng kababaang-loob. Kapag mayroon tayong isyu sa pangangalunya, palitan ito ng Diyos ng kagandahang-loob. Kapag mayroon tayong isyu sa kasakiman, nais Niya itong palitan ng sakripisyo. Marami pang iba ang gagawin ng Diyos, ngunit palaging papalitan Niya ito. Tuwing inaalis ng Diyos ang kasalanan, laging pinalitan Niya ito ng katotohanan.

Sundin sa kabila ng Takot

Madalas nangangailangan ang paghakbang sa mga planong inihanda ng Diyos ng pagsunod kahit tayo’y nangangamba o hindi handa. Pinagdudahan ni Gideon kung talaga niyang magagampanan ang tawag ng Diyos, humihingi ng mga palatandaan at kumpirmasyon. Gayunpaman, nang linawin ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan at presensya, matapang na sinunod ni Gideon – sinira ang mga diyos-diyosan, pinatunog ang sigaw ng labanan, pinangunahan ang Israel tungo sa tagumpay laban sa labis na pagkalaban.

Hindi hinihiling ng Diyos na tayo’y walang takot o sapat sa sarili. Alam Niya nang higit pa sa atin ang ating mga kahinaan! Gayunpaman, tinatawag Niya tayong lampasan ang takot at maniwala sa kakayahan ng Kanyang biyaya (2 Corinto 12:9). Habang mahigpit tayong kumakapit sa Kanya sa mapagkumpiyansang pananampalataya, palalakasin at hahandaan Niya tayo para sa bawat mabuting gawa na Kanyang plano (Mga Hebreo 13:20-21). Ang ating bahagi ay humakbang nang may matapang na pagsunod kapag malinaw na ang Kanyang patnubay, naniniwala na ang Kanyang kapangyarihan ay ginagawang sakdal sa kahinaan.

Pinagkakalooban sa Pamamagitan ng Kanyang Espiritu

Kapag tinawag tayo ng Diyos na lumakad sa Kanyang mga layunin, hindi Niya tayo iiwan upang mapunta mag-isa. Tulad ni Gideon, binibigan tayo ng Diyos ng Kanyang Espiritu, na nagbibigay ng lakas, payo, kapangyarihan, at katapangan na higit sa ating sarili.

Ipinangako ng Panginoon kay Gideon, “Humayo ka sa lakas na taglay mosasamahan kita” (Mga Hukom 6:14,16). Nang matapang na sinunod ni Gideon ang mga tagubilin ng Diyos, nabasa natin na “Pumunta kay Gideon ang Espiritu ng Panginoon” (Mga Hukom 6:34). Sa pamamagitan ng pagganap ng Espiritu, pinagkalooban siya ng kapangyarihan upang matupad ang mga layunin ng Diyos.

Sa parehong paraan, may access tayo sa Espiritu Santo ring iyon, na namamalagi sa loob ng bawat mananampalataya at hahandaan tayo para sa tawag ng Diyos. Habang matapang tayong nagtitiwala at sumusunod, umaasa sa Kanyang kapangyarihan, magagawa ng Diyos na gumawa ng makapangyarihang bagay sa pamamagitan maging ng pinakamahinang sisidlan.

IV. Maniwala sa mga Pangako ng Diyos

Gaano man kalaki ang paglaban o kawalan ng katiyakan na maaaring harapin natin, matatag tayong makatayo sa hindi nagbabagong katotohanan ng salita ng Diyos at maniwala na Kanya ngang matatapos ang mabuting gawa na Kanyang sinimulan sa ating mga buhay.

Ang Kanyang mga Plano ay Magpapatuloy Magpakailanman

Nang mag-alinlangan at matakot si Gideon, mahinahon siyang ipinaalala ng Diyos ng mga katotohanang makadiyos. Ipinangako ng Panginoon, “Ako’y sasamahan ka” at “lilipulin mo ang mga Madianita na parang isang tao lamang” (Mga Hukom 6:16). Nag-alinlangan pa rin si Gideon, ngunit ipinakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga himalang palatandaan.

Sa parehong paraan, mahigpit nating maaaring hawakan ang mga pangako ng Diyos kapag nararamdaman nating nabibigatan o natatakot. Tinitiyak Niya sa atin: “Hindi kita pababayaan o iiwanan” (Mga Hebreo 13:5) at “Huwag kang matakot o manglupaypay sapagkat kasama mo ang Panginoon mong Diyos saan ka man pumunta” (Josue 1:9). Anuman ang hinaharap natin, ang Kanyang presensya at kapangyarihan ay mga katotohanang maaasahan natin.

May Kakayahan Siya na Tapusin ang Kanyang Ginagawa

Tulad ng tapat na pamumuno ng Diyos kay Gideon patungo sa tagumpay laban sa hindi kapani-paniwalang mga pagkalaban, higit Siyang may kakayahang matupad ang bawat layuning Kanyang plano para sa ating mga buhay. Tulad ng pinatutunayan sa Filipos 1:6, “Ang nagpasimula ng mabuting gawain sa inyo ang magpapatuloy nito hanggang sa araw ni Cristo Jesus.

Makagagawa ng paraan ang Diyos kahit na problema lang ang nakikita natin. Ipinangako Niya na matatapos ang Kanyang mga plano sa pamamagitan natin, kahit na mukhang mahirap ang ating kalagayan. Habang naglalakad tayo sa pagtitiwala at pagsunod, at ang ating paningin ay nakatutok sa Kanya, gagabayan Niya ang ating mga landas at hahandaan tayo upang maisakatuparan ang Kanyang mga layunin. Bagaman sinusubukan tayong pahinain at hadlangan ng kaaway, magtatagumpay sa wakas ang mga plano ng Diyos para sa ating mga buhay.

Maniwala sa Kanyang Pusong Nagmamahal

Palaging mabuti ang motibo ng Diyos sa atin. Tulad ng ipinakita sa kuwento ni Gideon, maawain Siyang nakipagkita sa kanya kung nasaan siya, matiyagang sinagot ang kanyang mga pagdududa, at dinala ang himalang katubusan. Sa puso ng lahat ng mga plano ng Diyos ay ang Kanyang sobrang pagmamahal at pananabik para sa relasyon sa atin. Tulad ng paalala sa atin ng 1 Juan 4:16, “Ang Diyos ay pag-ibig.”

Kahit hindi natin lubos na maiintindihan ang lahat ng ipinahihintulot ng Diyos, maaari tayong maniwala sa Kanyang pusong nagmamahal. Bagaman mahirap minsan ang Kanyang mga plano, ang ating kagalakan at pag-unlad ang panghuling hangarin nito. Habang isinusuko natin sa Kanya sa pananampalataya, matutuklasan natin na sakdal ang Kanyang mga paraan. Ipinangangako Niyang matatapos ang Kanyang layuning gawain na Kanyang sinimulan, na pinapagana ang lahat ng bagay para sa ating walang hanggang kabutihan.

Pagwawakas: Gampanan ang Iyong Tawag

Nilikha ng Diyos ang bawat isa sa atin na may natatanging layunin at inihanda ang mabubuting gawa para sa atin na lakaran. Ano man ang ating simulain ngayon, maaari tayong maniwalang bubuhayin tayo ng Diyos at hahandaan para sa Kanyang tawag.

Mayroon Kang Potensyal mula sa Diyos

Tulad ni Gideon, maaaring maramdaman nating limitado tayo ng ating mga kalagayan, kahinaan, o kawalan ng tiwala sa sarili. Ngunit nakikita ng Diyos ang tunay na potensyal sa loob natin. Alam Niya ang layuning Kanyang inihanda para sa ating mga buhay. Bilang Kanyang obra maestra, “nilikha tayo kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa” (Mga Taga-Efeso 2:10).

Bagaman hindi natin mauunawaan nang buo ang saklaw ng mga plano ng Diyos, maaari tayong maniwala na inilagay Niya sa loob natin ang mga kaloob, talento, at potensyal na galing sa Diyos. Hindi tayo tinutukoy ng ating katayuan, pagkakamali, o kakulangan. Sinasabi ng Diyos na tayo’y mahalaga, tinatanggap, at tinawag ayon sa Kanyang kapangyarihan at mga layunin.

Gumawa ng Mga Hakbang ng Pananampalataya

Upang matupad ang ating tinatadhana mula sa Diyos ay nangangailangan ng paghahakbang nang may matapang na pananampalataya. Maaaring kailanganin natin gibain ang mga diyos-diyosan, isuko ang mga kaginhawaan, o matapang na sundin ang Diyos kahit natatakot. Habang nakatuon ang ating paningin sa Kanya, gagabayan Niya tayo ng isang hakbang sa isang pagkakataon.

Gusto ng kaaway na hadlangan ang mga layunin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahina at paglihis. Ngunit habang nakakapit tayo kay Cristo at sinusunod sa mapagkumpiyansang pananampalataya, hahandaan at palalakasin tayo ng Diyos para sa bawat mabuting gawa. Gaano man kalaki ang paglaban na hinaharap natin, maaasahan nating matatapos ng Diyos ang Kanyang mga plano habang tayo’y naglalakad sa umaasang pagtitiwala.

Itinakda ng Diyos ang bawat isa sa atin para sa layunin, kalayaan, at pagpapala sa maagang mga planong Kanyang inihanda. Sana’y matapang nating pagkatiwalaan Siya, hakbangin ang ating tawag, at mamangha habang isinasakatuparan Niya ang Kanyang makapangyarihang mga layunin sa pamamagitan ng ating mga buhay.

Narito ang ilang mga potensyal na tanong sa aplikasyon upang matulungan ilapat ang mga prinsipyo mula sa kuwento ni Gideon:

Magbalik-tanaw

  • Sa anong mga paraan ko maiugnay ang nararamdaman ni Gideon ng kawalan ng kakayahan o takot? Paano ito nakapigil sa akin na matupad ang aking tawag?
  • Talagang ba akong naniniwala na may layunin ang Diyos para sa aking buhay? Bakit oo o bakit hindi?

Suriin

  • Anong mga “diyos-diyosan” ang kailangan kong gibain upang maayos ang aking buhay ayon sa mga plano ng Diyos? Anong mga tanggulan ang kailangang isuko?
  • Paano ako lalago sa pagtitiwala sa mga kakayahan ng Diyos higit sa aking mga kahinaan at limitasyon? Anong isang bagay ang maaari kong gawin ngayong linggo sa pananampalataya?

Ilapat

  • Paano ko maaaring tanggapin nang higit na praktikal ang katotohanan na nakikita ng Diyos ang halaga at potensyal sa akin, sa kabila ng aking nararamdaman o sinasabi ng iba?
  • Anong susunod na hakbang ang maaari kong gawin ngayon upang lumakad sa mga layunin ng Diyos para sa aking buhay? Paano ko mapalalakas ang aking relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, Kasulatan, at pamayanan?

Manalangin

  • Hilingin sa Diyos na ipakita ang anumang paraan na naniniwala ako sa mga kasinungalingan tungkol sa aking pagkakakilanlan, halaga, at tawag. Magsisi sa anumang pagmamataas o kawalan ng pananampalataya.
  • Manalangin para sa matapang na pananampalataya upang lakaran ang iyong banal na mga layunin. Imbitahin ang Espiritu na kikilalanin at palakasin ka araw-araw.

Leave a Reply