Ang Kakayahang Pambuhay #5: Pangmatagalang Pagplano para sa Epekto sa Kaharian

Ang pangmatagalang pagplano ay hindi lang tungkol sa pagtatakda at pagkamit ng mga layunin sa kasalukuyan; tungkol ito sa pag-aayos ng iyong buhay sa paraang makakagawa ka ng makabuluhang epekto sa kaharian ng Diyos. Kinakailangan nito ang pagplano para sa kabutihan sa kaharian ng Diyos at sa iyong propesyonal/personal na buhay, matalinong pamamahala ng iyong oras, mga talento, at mga mapagkukunan para sa Epekto sa Kaharian, at pag-optimize ng mga pagkakataon para sa Epekto sa Kaharian. Tingnan natin kung paano mo maaaring praktikal na ilapat ang mga prinsipyong ito sa iyong buhay.

Pagplano para sa Kabutihan sa Kaharian ng Diyos at sa Iyong Propesyonal/Personal na Buhay

Ang gawain sa buhay ay hindi lamang dapat makatulong sa iyong personal at propesyonal na pag-unlad kundi makapag-ambag din sa pag-unlad ng kaharian ng Diyos.

 • Praktikal na Mga Hakbang:
 • Tukuyin ang Iyong Mga Kaloob: Alamin ang iyong mga espirituwal at propesyonal na kaloob. Ikaw ba ay isang guro, tagabigay, o tagapagpalakas ng loob?
 • Iugnay sa Layunin: Tiyakin na ang iyong mga layuning pangkarera at personal ay naaayon sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay.
 • Itakda ang Mga Panapanahong Tatahakin: Gumawa ng mga panapanahong tatahaking espirituwal at propesyonal na nais mong maabot sa loob ng 1, 5, at 10 taon.

Pag-uugnay ng Propesyonal at ng Kahariang mga Panapanahong Tatahakin

Time Frame Professional Goals Kingdom Goals
1 Year Complete certification in my field Lead a small group at church
5 Years Become a team leader or manager Yearly short-term mission trips
10 Years Self-sustaining business or investments Full-time dedication to missions

 

Pamamahala ng Oras, Mga Talento, at Mga Mapagkukunan para sa Epekto sa Kaharian

Ang pamamahala ay tungkol sa paggamit ng mga mapagkukunan na ibinigay sa iyo ng Diyos sa paraang makapagpapalawak ng iyong epekto para sa Kanyang kaharian.

 • Praktikal na Mga Hakbang:
 • Gamitin ang Oras nang Maayos: Gumamit ng mga planner o apps para gawaran ang oras para sa espirituwal na paglago, trabaho, at personal na pag-unlad.
 • Mag-invest sa Mga Kasanayan: Sumali sa mga klase o workshop na nagpapahusay ng iyong mga propesyonal na kasanayan at mga espirituwal na kaloob.
 • Paglalagay ng Mapagkukunan: Alalahanin kung paano mo ginagamit ang iyong pinansyal na mapagkukunan. Nagpapala ka ba sa mga bagay na may Epekto sa Kaharian?

Mga Lugar para sa Pamamahala

Panimula sa Mga Lugar ng Pamamahala

Ang pamamahala ay isang konseptong malalim na ugat sa mga biblikal na prinsipyo. Ito ang responsableng pamamahala ng mga mapagkukunan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, maging oras man, mga kasanayan, o pinansyal na mga ari-arian. Ang ideya ay hindi lamang pangalagaan ang mga mapagkukunang ito, ngunit paramihin ang mga ito para sa ikabubuti ng ating mga buhay, ng ating mga komunidad, at sa huli, para sa Kaharian ng Diyos.

Sa ating paglalakbay ng pananampalataya at buhay, madalas nating nahaharap ang pagsubaybay sa iba’t ibang mga responsibilidad at pagkakataon. Ang hamon ay ilaan ang ating mga mapagkukunan sa paraang naaayon sa ating mga pananagutan sa lupa at sa ating mga tawag sa langit. Doon pumapasok ang konsepto ng pamamahala.

Ang sumusunod na paghahati ay isang halimbawang ideya upang gabayan ka sa pagsisikap na ito. Ito ay hindi isang kasya sa lahat na modelo, ngunit sa halip ay isang simulang punto na maaari mong ayusin alinsunod sa iyong natatanging mga pangyayari sa buhay at tawag na galing sa Diyos.

Halimbawang Paghahating ng Mga Lugar para sa Pamamahala

Resource Type Percentage
Time Management 40%
Skill Development 30%
Financial Investments 30%

 

Ipinapahiwatig ng halimbawang ito na ilaan ang 40% ng iyong pagtuon sa pamamahala sa pamamahala ng iyong oras, 30% sa pag-unlad ng mga kasanayan, at ang natitirang 30% sa mga pinansyal na pamumuhunan. Ang mga porsyentong ito ay maluwag at maaaring baguhin batay sa iyong kasalukuyang yugto ng buhay, mga layunin, at partikular na gabay na matatanggap mo mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at mga Kasulatan.

Sa pagsasagawa ng may istrakturang paglapit sa pamamahala, sinisimulan mo ang proaktibong hakbang patungo sa pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos para sa iyong buhay sa isang balanseng at epektibong paraan.

Pamamahala ng Oras (40%)

Ang oras ay isang may hangganang mapagkukunan na kapag nagugol, hindi mo na ito maibabalik. Ang maayos na pamamahala nito ay mahalaga para sa iyong propesyonal at mga layuning pang-Kaharian.

 • Bakit 40%?: Madalas, ang oras ang pinakafleksibleng mapagkukunan na mayroon ka. Maaari mong piliin na ipuhunan ito sa iba’t ibang mga paraan upang makuha ang iba’t ibang uri ng mga bunga, para sa iyong karera at sa iyong buhay espirituwal.
 • Praktikal na Mga Hakbang:
 • Gumamit ng planner o digital na kalendaryo upang ilaan ang oras para sa trabaho, pamilya, at mga gawaing espirituwal.
 • Prayuhin ang mga gawain at mga pangako batay sa kanilang kagyat at kahalagahan.
 • Maglaan ng partikular na mga oras para sa panalangin, pag-aaral ng Bibliya, at iba pang mga disiplinang espirituwal.

Pag-unlad ng Mga Kasanayan (30%)

Ang iyong mga kasanayan at mga talento ay mga kaloob mula sa Diyos na maaari mong pahusayin at gamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. Maari ring maging mahalaga ang mga ito sa iyong propesyonal na pag-unlad.

 • Bakit 30%?: Ang mga kasanayan ay maaaring ma-develop sa paglipas ng panahon at maaaring makapagdala ng malaking epekto sa iyong kabutihan sa pagtatrabaho at sa ministeryo.
 • Praktikal na Mga Hakbang:
 • Tukuyin ang mga kasanayang mahalaga para sa iyong trabaho at para sa iyong papel sa Kaharian.
 • Sumali sa mga klase, pagsasanay, o humanap ng mga tagapagturo upang mapahusay ang mga kasanayang ito.
 • Gamitin ang iyong mga kasanayan sa konteksto ng ministeryo kapag maaari.

Pinansyal na Pamumuhunan (30%)

Ang iyong mga pinansyal na mapagkukunan ay isa pang lugar kung saan ang marunong na pamamahala ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Kasama rito hindi lamang ang pera, ngunit pati na rin ang iyong mga pag-aari.

 • Bakit 30%?: Ang mga pinansyal na mapagkukunan ay maaaring maging makapangyarihang kasangkapan para sa gawain ng Kaharian kapag ginamit nang maayos. Maaari rin nilang bigyan ng seguridad at mga pagkakataon ang iyong propesyonal na buhay.
 • Praktikal na Mga Hakbang:
 • Gumawa ng badyet na kasama ang pagbibigay ng ikapu at iba pang mga kawanggawa.
 • Mag-invest sa mga pagkakataon na naaayon sa iyong mga pinahahalagahan at pangmatagalang mga layunin.
 • Isipin kung paano mo ginagamit ang iyong mga pag-aari. Maaari ba silang gamitin sa paraan na magpapalawak ng Kaharian ng Diyos?

Sa paggawa ng may-pinopokus na pansin sa bawat isa sa mga larangang ito, hindi lamang ikaw nagpaplano para sa iyong mundo, ngunit gumagawa ka rin ng walang hanggang epekto. Ang mga porsyento ay mga gabay lamang; ang tunay na oras at mapagkukunan na inilaan mo ay maaaring magbago batay sa iyong natatanging pagtawag at kasalukuyang mga pangyayari sa buhay.

Mga Pagsasanay para Ma-optimize ang Mga Pagkakataon para sa Epekto sa Kaharian

Ang pag-optimize ng mga pagkakataon ay nangangahulugan ng pag-kilala at pagsasagawa ng mga pagkakataong nakukuha mo para sa espirituwal at Kahariang epekto.

 • Praktikal na Mga Hakbang:
 • Audit ng Pagkakataon: Regular na suriin ang iyong buhay upang matukoy ang mga nakaligtaan, kasalukuyan, at magiging mga pagkakataon para sa Epekto sa Kaharian.
 • Pagtatasa ng Panganib: Suriin ang mga panganib at mga pakinabang ng bawat pagkakataon mula sa isang pananaw na nakatuon sa Kaharian.
 • Kumilos: Kapag ang isang pagkakataon ay naaayon sa iyong mga layunin at mga pinahahalagahan, gumawa ng hakbang.

Mga Pagsasanay para sa Pag-optimize ng mga Pagkakataon

 • SWOT na Pagsusuri para sa mga Pagkakataon
 • Listahan ng mga Pros at Cons
 • Panalangin at Pag-aayuno para sa Gabay

Pagsasama ng mga Layunin ng Kaharian sa Mga Personal na Pahayag ng Mission

Ang iyong personal na pahayag ng misyon ay dapat magsalamin hindi lamang ng iyong mga ambisyon sa karera kundi pati na rin ng iyong hangarin na mabisaing paglingkuran ang Diyos.

 • Praktikal na Mga Hakbang:
 • Ilimbag ang isang Pahayag: Sumulat ng pahayag ng misyon na kinabibilangan ng iyong mga layunin sa Kaharian at propesyonal na buhay.
 • Suriin at Baguhin: Pana-panahong suriin at, kung kinakailangan, baguhin ang iyong pahayag ng misyon upang matiyak na ito ay naaayon sa iyong nagbabagong pagkaunawa sa kalooban ng Diyos.
 • Ibahagi at Humiling ng Feedback: Ibahagi ang iyong pahayag ng misyon sa mga pinagkakatiwalaang tagapagturo o mga pinuno sa espirituwal at humingi ng kanilang masusing palagay.

Halimbawa ng Pahayang ng Misyon

“Layunin kong magtagumpay sa aking propesyonal na larangan bilang isang Iyong Propesyon, gamit ang aking mga kasanayan upang lutasin ang mga tunay na suliraning pangmundong ito, habang ginagamit ko rin ang aking mga kaloob na Iyong mga Kaloob na Espirituwal upang paglingkuran at palakasin ang Kaharian ng Diyos.”

Sa pangkalahatan, ang pangmatagalang pagplano para sa Epekto sa Kaharian ay kinabibilangan ng pangmaramihang paglapit na nangangailangan sa iyo na iugnay ang iyong propesyonal at personal na buhay sa kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng mabisang pagplano, matalinong pamamahala ng iyong mga mapagkukunan, pag-optimize ng mga pagkakataon, at pagsasama nito sa isang personal na pahayag ng misyon, nilalagay mo ang iyong sarili sa landas na hindi lamang humahantong sa personal na tagumpay kundi pati na rin sa walang hanggang gantimpala. Ito ang kabuuan ng isang mabuting nabuhay na buhay: isang buhay na nagbibigay luwalhati sa Diyos at nagpapayaman sa mundo sa paligid mo.

Mga Tanong sa Aplikasyon

Habang iniisip mo ang gabay na ito sa pangmatagalang pagplano para sa Epekto sa Kaharian, isaalang-alang ang mga tanong sa aplikasyong ito upang tulungan kang internalisahin at ilapat ang mga prinsipyong ito sa iyong buhay.

Pagplano para sa Kabutihan

 1. Ano ang iyong tatlong pangunahing mga kaloob na espirituwal, at paano mo ginagamit ang mga ito sa kasalukuyan para sa Epekto sa Kaharian?
 2. Paano naaayon ang iyong mga layuning propesyonal at personal sa iyong pagkaunawa sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay?
 3. Ano ang ilang mga panapanahong tatahaking nais mong makamit sa susunod na 1, 5, at 10 taon, parehong sa propesyonal at espirituwal na aspeto?

Pamamahala ng Mga Mapagkukunan

 1. Paano mo kasalukuyang pinamamahalaan ang iyong oras para sa parehong mga aktibidad sa propesyon at Kaharian?
 2. Alin sa mga kasanayan o talento ang natukoy mo na magagamit para sa Epekto sa Kaharian? Paano mo pa-unladin ang mga ito?
 3. Nakapokus ba ang iyong mga pinansyal na pamumuhunan sa mga layunin ng Kaharian? Anong mga pagbabago, kung may nakapokus ba ang iyong mga pinansyal na pamumuhunan sa mga layunin ng Kaharian? Anong mga pagbabago, kung mayroon man, ang kailangan mong gawin?

Pag-optimize ng Mga Pagkakataon

 1. Maaari mo bang matukoy ang isang nakaligtaang pagkakataon para sa Epekto sa Kaharian sa nakaraan? Ano ang natutunan mo mula dito?
 2. Aling mga kasalukuyang pagkakataon ang iyong sinusuri para sa Epekto sa Kaharian? Ano ang mga panganib at benepisyo nito?
 3. Gaano kadalas kang nagko-conduct ng ‘Audit ng Pagkakataon’ upang matasa ang iyong pagkakaayon sa mga layuning pang-Kaharian?

Personal na Pahayag ng Misyon

 1. Mayroon ka bang personal na pahayag ng misyon na kasama ang mga layuning pang-Kaharian? Kung wala, ano ang humahadlang sa iyo mula sa paggawa nito?
 2. Kung mayroon kang pahayag ng misyon, kailan mo huling sinuri at binago ito?
 3. Sino sa iyong buhay ang maaaring magbigay ng mahalagang feedback sa iyong pahayag ng misyon? Isaalang-alang mo bang ibahagi ito sa kanila?

Maglaan ng oras upang bulayin ang mga tanong na ito, maaaring sa pamamagitan ng pagsusulat ng iyong mga sagot o pag-uusap tungkol dito sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan o tagapayo. Layunin dito na maging bahagi ng pamumuhay, at hindi lamang pang-unawa, ang mga prinsipyong ito sa paraang magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos at gagawa ng panghabangbuhay na epekto sa Kanyang Kaharian.

 

Leave a Reply